ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy k 9.10.2017

Autor:

  • Kód produktu: 96044
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 288
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-253-1
  • Datum vydání: říjen 2017
  • Vaše cena s DPH: 117 Kč
ks
    V prodeji

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost, inspekce práce. Od minulého vydání byl především několikrát změněn zákon o zaměstnanosti; v publikaci je obsažena a odlišena i jeho novela, která nabývá účinnosti od ledna 2018 (29 změn a doplnění). Dále byl změněn zákon o inspekci práce a některé další předpisy. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně.

Obsah publikace:

Kapitola I - Obecné ústavní principy
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (vybraná ustanovení)
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práva a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)

Kapitola II - Prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy

II.1 Obecné prováděcí předpisy k zákoníku práce
Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

II.2 Předpisy k pracovní době a dovolené na zotavenou
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

II.3 Předpisy k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Kapitola III - Předpisy o zaměstnanosti
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Sdělení č. 355/2015 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
Sdělení č. 448/2016 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
Vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Kapitola IV - Odbory, Kolektivní vyjednávání, Platební neschopnost
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
Vyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
Vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Sdělení 94/2015 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Sdělení č. 103/2016 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jedno u zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Sdělení č. 120/2017 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Kapitola V - Inspekce práce
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

Chcete se na něco zeptat?