Veřejný sektor a veřejné finance

Autor: František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek a kolektiv

  • Kód produktu: 88630
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 264
  • Vazba: brož. 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3228-2
  • Datum vydání: únor 2010
  • Vaše cena s DPH: 355 Kč
ks
    V prodeji

Kniha se zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena studentům VŠ i lidem z praxe. Uznávaní autoři z VŠE v Praze zkoumají především roli rozpočtové a fiskální politiky a jejich vliv na veřejné financování, analyzují příjmovou a výdajovou politiku centrální vlády i samosprávných úrovní či roli zákonodárných, exekutivních a kontrolních institucí a institutů z hlediska financování. S příklady, schématy a grafy. Obsah O autorech 9 Úvod 11 1. Finanční teorie, politika a instituce veřejného sektoru 13 1.1 Ekonomická teorie, finanční teorie a finanční teorie veřejného sektoru 13 1.1.1 Normativní a nenormativní ekonomická a finanční teorie 14 1.1.2 Deduktivně axiomatický a induktivní způsob vytváření finanční teorie 15 1.2 Veřejný sektor a problém financování veřejných aktivit 16 1.3 Veřejné instituce, veřejná politika a veřejné finance 18 1.4 Shrnutí kapitoly 19 2. Rozhodování o veřejných financích ve veřejné volbě 21 2.1 Rozhodování jedince ve veřejné volbě 21 2.2 Konsenzuální rozhodování 22 2.3 Většinové hlasování 23 2.4 Použití většinových pravidel 25 2.4.1 Většinová hlasovací pravidla a problém hlasovací kolize 25 2.4.2 Problém ovlivňování pořadí při použití většinových pravidel 26 2.4.3 Problém hlasovacího paradoxu 28 2.5 Downsovská analýza z pohledu veřejných financí 30 2.6 Vliv byrokracie na růst veřejného rozpočtu 33 2.7 Shrnutí kapitoly 35 3. Ekonomické hodnocení veřejných politik a veřejných programů 37 3.1 Veřejná politika, veřejné výdajové programy, ekonomické hodnocení výdajových programů 37 3.2 Kritérium hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 38 3.3 Kontrola veřejných výdajů 40 3.4 Shrnutí kapitoly 41 4. Hodnocení dopadů vládních regulací 43 4.1 Podstata hodnocení dopadů regulací (RIA) 43 4.2 Mezinárodní doporučení a zkušenosti z realizace RIA 44 4.3 Proces hodnocení dopadů regulací v ČR 46 4.3.1 Procesně funkční analýza RIA a její uplatňování v ČR 46 4.3.2 Kdy je a kdy není povinností provádět RIA 49 4.3.3 Kritická místa hodnocení dopadů regulací v ČR 51 4.4 Shrnutí kapitoly 52 5. Management veřejných výdajů 55 5.1 Koncepční východiska k řízení veřejných výdajů 55 5.2 Optimalizovaná alokace veřejných výdajů a metody hodnocení veřejných výdajů 58 5.3 Otázka času - problém diskontování ve veřejném sektoru 68 5.4 Shrnutí kapitoly 70 6. Fiskální a rozpočtová politika 75 6.1 Fiskální politika 75 6.1.1 Podstata fiskální politiky 75 6.1.2 Východiska a nástroje fiskální politiky 76 6.2 Rozpočtová politika 82 6.2.1 Vztah veřejné politiky a rozpočtové politiky 82 6.2.2 Institucionální, systémový, finanční a procesní pohled na veřejný rozpočet. Rozpočet jako finanční obraz veřejných politik 84 6.2.3 Východiska reformy v oblasti způsobu rozpočtování v ČR 89 6.2.4 Cílově orientované rozpočtování (aplikace na podmínky ČR) 92 6.3 Instituce EU, politiky EU, rozpočtová politika a rozpočet EU 95 6.3.1 Instituce EU a politiky EU 95 6.3.2 Rozpočet EU a rozpočtová procedura 97 6.3.3 Výdaje a příjmy rozpočtu EU a jejich kontrola 101 6.4 Shrnutí kapitoly 104 7. Financování sektorových politik 107 7.1 Financování školství 107 7.1.1 Vzdělání jako statek 109 7.1.2 Vzdělání a lidský kapitál 112 7.1.3 Školský systém 116 7.1.4 Financování regionálního školství 118 7.1.5 Financování terciárního vzdělání 120 7.1.6 Shrnutí subkapitoly 124 7.2 Financování zdravotnictví 124 7.2.1 Vymezení základních pojmů 124 7.2.2 Regulační funkce státu na trhu zdravotnických služeb 126 7.2.3 Financování zdravotnictví v ČR 131 7.2.4 Shrnutí subkapitoly 135 8. Rozpočtový deficit. Finanční řízení veřejného dluhu 137 8.1 Rozpočtový deficit 137 8.1.1 Klasifikace deficitu 137 8.1.2 Důsledky rozpočtového deficitu 141 8.1.3 Řešení rozpočtového deficitu 142 8.2 Finanční řízení veřejného dluhu 144 8.2.1 Veřejný dluh a rozpočtový deficit. Klasifikace veřejného dluhu 144 8.2.2 Faktory ovlivňující veřejný dluh 146 8.2.3 Management veřejného dluhu 148 8.2.4 Veřejný dluh v ČR 149 8.3 Shrnutí kapitoly 153 9. Sociální zabezpečení. Dávkový systém ČR 157 9.1 Sociální zabezpečení a jeho cíle 157 9.1.1 Prvky sociálního zabezpečení 158 9.1.2 Problémy současných systémů a možnosti reforem 160 9.2 Dávkový systém České republiky 161 9.3 Státní sociální podpora 165 9.3.1 Příjmově testované dávky státní sociální podpory 166 9.3.2 Příjmově netestované dávky 166 9.4 Pomoc v hmotné nouzi 167 9.5 Sociální služby 167 9.6 Shrnutí kapitoly 169 10. Daně. Daňový systém ČR 171 10.1 Daňová politika a teorie 171 10.1.1 Daňové politiky 172 10.1.2 Reflexe daňové problematiky v daňové teorii 176 10.2 Daňový systém ČR 179 10.3 Daň z příjmů fyzických osob 180 10.3.1 Předmět daně, vynětí z předmětu a osvobození, resp. nezahrnutí příjmu do základu daně 180 10.3.2 Specifika dílčích daňových základů 181 10.3.3 Celkový základ daně a další úpravy 186 10.4 Daň z příjmů právnických osob 187 10.5 Pojistné sociálního pojištění 190 10.6 Daň z přidané hodnoty 192 10.7 Daň silniční 194 10.8 Daň z nemovitostí 195 10.9 Shrnutí kapitoly 195 11. Projektový management 197 11.1 Podstata projektového managementu. Projektový management veřejných projektů 197 11.2 Metody a nástroje projektového managementu 202 11.3 Koordinace projektových prací a problém alokace zdrojů 206 11.4 Shrnutí kapitoly 208 12. Podpora podnikatelského sektoru 209 12.1 Podpora firem - základní rámec 209 12.2 Podpora v ČR 212 12.3 Fondy Evropské unie a jejich využití pro podnikání v ČR 235 12.3.1 Fondy Evropské unie a výzvy k podání projektů 235 12.3.2 Operační program Podnikání a inovace 237 12.4 Shrnutí kapitoly 241 13. Veřejné zakázky a PPP projekty 243 13.1 Vymezení pojmu "veřejná zakázka" 243 13.2 Veřejná zakázka jako forma externí produkce 245 13.3 Veřejné zakázky v České republice 247 13.4 PPP projekty 251 13.5 Shrnutí kapitoly 255 Závěr (resumé) 257 Seznam zkratek 258 Rejstřík 259

Chcete se na něco zeptat?