VÁŠ KOŠÍK
0 ksV košíku:
0 KčCelkem:
Objednat

Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí

 
V prodeji Stav publikace
52582 Číslo
Joklová, Ryšavá a kol. Autor
ASPI a.s. Nakladatelství
312 Počet stran
brož. B5 Vazba
978-80-7357-437-6 ISBN
duben 2009 Termín vydání
375 Kč Cena s DPH
Ks

Anotace publikace  -  Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí

Praktický pomocník při hledání odpovědí na otázky související se zaměstnáváním zahraničních pracovníků, poskytováním přeshraničních služeb či vysíláním pracovníků do zahraničí v souladu s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2009.

Obsah:

1. Pobyt cizinců na území ČR - str. 25

1.1 Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska - str. 25

1.2 Občané třetích zemí-rodinní příslušníci občanů EU, EHP a Švýcarska - str. 28

1.3 Občané tzv. třetích zemí - str. 32

1.4 Druhy víz - str. 34

1.5 Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu - Long-term residence permit - str. 40

1.6 Povolení k trvalému pobytu občanům třetích zemí - Permanent residence card - str. 44

1.7 Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR - str. 46

1.8 Dostatečné prostředky pro obživu - str. 47

1.9 Doklad o zajištění ubytování - str. 48

1.10 Poplatky za vyřízení víz - str. 48

1.11 Zelené karty - str. 49

2. Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska na území ČR - str. 52

2.1 Občané EU v ČR - str. 53

3. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí na území ČR - str. 54

3.1 Občané třetích zemí - str. 54

3.2 Vstup cizinců na trh práce na území ČR - str. 55

3.3 Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR - str. 55

3.4 Povinnosti zaměstnavatele - str. 57

3.5 Zvláštní případy při udělování povolení k zaměstnání cizinci - str. 58

3.6 Zaměstnávání cizinců vysílaných do ČR na základě smluvních vztahů - str. 59

3.7 Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených mezinárodních smluv - str. 60

3.8 Prodloužení povolení k zaměstnání a povolení k pobytu - str. 61

3.9 Vysílání cizinců na služební cesty v rámci ČR - str. 62

3.10 Ukončení platnosti povolení k zaměstnání - str. 62

3.11 Kdy nelze vydat povolení k zaměstnání - str. 62

4. Cizinci, kteří k výkonu práce na území ČR nepotřebují povolení k zaměstnání ani zelenou kartu - str. 68

5. Evidence cizinců - str. 70

6. Zprostředkování zaměstnání - str. 71

6.1 Podmínky pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání - str. 72

6.2 Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání - str. 73

6.3 Správní poplatky - str. 74

6.4 Povinnosti agentur práce - str. 75

6.5 Zánik povolení ke zprostředkování - str. 75

6.6 Odejmutí povolení ke zprostředkování - str. 75

6.7 Právo fyzických nebo právnických osob usazených za účelem zprostředkování k zaměstnání ve státech EU - str. 76

6.8 Zprostředkování práce formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu - str. 76

6.9 Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury - str. 77

6.10 Povinnosti agentury práce a uživatele - str. 78

7. Nelegální migrace a zaměstnávání cizinců - str. 79

8. Správní delikty - str. 82

9. Z hlediska pracovního práva - str. 83

9.1 Pracovněprávní vztahy - str. 83

9.2 Pracovní cesty cizinců - str. 84

10. Sociální pojištění - str. 86

10.1 Příslušnost k právním předpisům - str. 86

10.2 Nemocenské pojištění - str. 88

10.3 Pojem "Vyslání zaměstnance" dle nařízení č. 1408/71 - str. 91

10.4 Důchodové pojištění - str. 93

10.5 Zdravotní pojištění - str. 96

10.6 Úrazové pojištění - str. 98

10.7 Pojištění v nezaměstnanosti - str. 99

11. Nárok na dávky ze systému státní sociální podpory a sociální pomoci - str. 101

11.1 Státní sociální podpora - str. 101

11.2 Sociální pomoc - str. 103

12. Dávky v nezaměstnanosti z jiného členského státu - str. 106

12.1 Základní pravidla - str. 106

12.2 Zvláštní pravidla pro přeshraniční pracovníky - str. 107

12.3 Osoby, které hledají práci v jiné zemi - str. 108

13. Důchody v ČR - str. 110

13.1 Starobní důchod - str. 110

13.2 Invalidní důchod - str. 111

13.3 Částečný invalidní důchod - str. 111

13.4 Vdovský a vdovecký důchod - str. 112

13.5 Sirotčí důchod - str. 112

13.6 Způsob stanovení výše důchodu - str. 113

13.7 Podávání žádosti o důchod a rozhodování o ní - str. 114

14. Důchody migrujících osob - str. 115

14.1 Sčítání dob a stanovení tzv. dílčího důchodu - str. 115

14.2 Podávání žádosti - str. 116

14.3 Výplata důchodu - str. 116

14.4 Možné obtíže - str. 116

15. Zdravotní pojištění - str. 117

15.1 Účast - str. 117

15.2 Plátci pojistného a jejich povinnosti - str. 118

15.3 Práva a povinnosti pojištěnců - str. 119

15.4 Rozsah péče - str. 121

15.5 Cizinci v českém systému zdravotního pojištění - str. 122

16. Podnikání v ČR - str. 126

16.1 Podnikání fyzických osob - str. 126

16.2 Podnikání právnických osob - str. 130

17. Problematika daní - str. 132

17.1 Daň z příjmů - str. 132

17.2 Daň z přidané hodnoty - DPH- str. 140

18. Zaměstnávání občanů ČR v zahraničí - str. 149

18.1 Přechodná období - str. 149

18.2 Volný pohyb pracovníků ze států EU-8 v rámci členských států EU - str. 151

18.3 Práce v zahraničí - str. 154

18.4 EURES - str. 155

18.5 Před odjezdem - str. 160

18.6 Pracovní smlouva - str. 162

18.7 Povolení k pobytu a bydlení - str. 163

18.8 Po návratu - str. 163

18.9 Daně - str. 163

18.10 Sociální pojištění - str. 164

18.11 Zdravotní pojištění - str. 165

18.12 Uznání zahraniční kvalifikace - str. 165

18.13 Užitečné adresy - str. 165

18.14 Agentury práce - str. 166

19. Přeshraniční poskytování služeb - str. 167

19.1 Volný pohyb služeb - str. 167

19.2 Právní zakotvení - str. 168

19.3 Svoboda poskytování služeb versus svoboda usazování - str. 172

19.4 Překážky a omezení volního pohybu služeb - str. 173

19.5 Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění - str. 175

19.6 Poskytovatel služby - str. 176

20. Přeshraniční poskytování služeb a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) - str. 177

20.1 Problematika kvalifikace - str. 178

20.2 Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění - str. 179

20.3 Co je třeba udělat před odjezdem - str. 181

20.4 Co je třeba učinit po příjezdu - str. 182

20.5 Volný pohyb služeb a svobodná povolání - str. 183

20.6 Dočasné poskytování služeb v jiném členském státě EU občany třetích zemích - str. 183

21. Vysílání pracovníků - str. 184

21.1 Vyslaný pracovník - str. 185

21.2 Podmínky vyslání podle směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků - str. 185

21.3 Kroky předcházející vyslání - str. 188

21.4 Průběh vyslání pracovníků - str. 191

21.5 Specifika agenturního vysílání - str. 192

22. Vysílání pracovníků-občanů třetích zemí - str. 194

23. Vysílání pracovníků do zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska - str. 197

24. Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska - str. 200

24.1 Přechodné období na vysílání pracovníků do Německa - str. 201

24.2 Přechodné období na vysílání pracovníků do Rakouska - str. 206

25. Vysílání pracovníků do třetích zemí - str. 210

25.1 Sociální zabezpečení - str. 211

25.2 Daňová problematika - str. 213

26. Problematika odborné kvalifikace - str. 215

26.1 Uznávání odborné kvalifikace v Evropské unii - str. 215

26.2 Založení podniku či firmy nebo zaměstnání v jiné zemi EU občanem EU - str. 218

26.3 Dočasný nebo příležitostný výkon regulovaného povolání občanem EU - str. 220

26.4 Uznání kvalifikace v České republice - str. 221

26.5 Problematika odborné kvalifikace a cizinci ze třetích zemí - str. 222

26.6 Uznávání dosaženého vzdělání v ČR - str. 222

26.7 Europass - str. 223

27. Přesun automobilů, řidičské průkazy - str. 226

27.1 Řidičské průkazy - str. 226

27.2 Přesun automobilů - str. 229

Přílohy - str. 233

Publikace se snaží komplexně mapovat problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků (z EU/EHP a Švýcarska i tzv. třetích zemí) v ČR, přeshraničního poskytování služeb i vysílání českých občanů do zahraničí z hlediska pracovního práva, sociálního a zdravotního pojištění, imigračních a daňových předpisů v souladu s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2009. V knize jsou podrobně popsány jednotlivé administrativní kroky, práva a povinnosti zaměstnavatelů, vysvětlena problematika zelených karet, ale je nastíněna např. i problematika zprostředkování zaměstnání. Text je obohacen řadou příkladů z praxe a pokouší se analyzovat některé sporné případy. V rozsáhlé příloze naleznou čtenáři nejdůležitější formuláře, ale i zajímavé grafy, odkazy, tabulky a užitečné přehledy. Tato kniha je primárně určena všem, kteří se ve své profesionální praxi setkávají se zaměstnáváním zahraničních pracovníků či vysíláním svých zaměstnanců do zahraničí a s nejasnostmi, jež mohou nastat, tedy pro personalisty, mzdové účetní, podnikatele či živnostníky. Autorský kolektiv je sestaven z předních odborníků v dané problematice, kteří na toto téma pravidelně přednášejí a publikují.
 


MÁTE DOTAZ, NÁMĚT ČI PŘIPOMÍNKU?

KATEGORIE

MENU


ROZCESTNÍK
KATALOG
KATALOG
VYHLEDÁVÁNÍ
AKČNÍ ZBOŽÍ !
O tom, jak zhubnout, sní snad každý, muže nevyjímaje. Diety...
209 Kč
Ks
Stojíš bosky ve svěží trávě a cítíš, jak z tvých chodidel proudí...
187 Kč
Ks
Publikace „Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem...
307 Kč
Ks
Publikace představuje základní změny, které přináší nový občanský...
300 Kč
Ks
Stále více lidí trpí naprostým nedostatkem energie. Příčinou této...
224 Kč
Ks
Přestaňte bojovat se svou váhou a jednou provždy zhubněte s...
240 Kč
Ks
Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství...
299 Kč
Ks
Už jste slyšeli, jak Jillian změnila životy lidí díky svým...
246 Kč
Ks
Tento tradiční ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a...
671 Kč
Ks
Zajímá Vás, jak se vede podvojné účetnictví pro podnikatele od...
434 Kč
Ks
Publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky,...
292 Kč
Ks

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NOVINKY E-MAILEM
Přihlaste se k odběru novinek a aktualit e-mailem (zaškrtněte
i více možností):
Publikace právní a ekonomické Publikace pro zdraví a volný čas Semináře
PRODEJNA PRAHA
Otevírací doba: Po – Pá: 8.00 – 16.00
PRODEJNA OLOMOUC
Otevírací doba:

Po – Pá: 8.30 – 17.30
        So: 9.00 – 12.00


Copyright © 2009–2015 ANAG, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.