VÁŠ KOŠÍK
0 ksV košíku:
0 KčCelkem:
Objednat

Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí

 
V prodeji Stav publikace
52582 Číslo
Joklová, Ryšavá a kol. Autor
ASPI a.s. Nakladatelství
312 Počet stran
brož. B5 Vazba
978-80-7357-437-6 ISBN
duben 2009 Termín vydání
375 Kč Cena s DPH
Ks

Anotace publikace  -  Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí

Praktický pomocník při hledání odpovědí na otázky související se zaměstnáváním zahraničních pracovníků, poskytováním přeshraničních služeb či vysíláním pracovníků do zahraničí v souladu s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2009.

Obsah:

1. Pobyt cizinců na území ČR - str. 25

1.1 Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska - str. 25

1.2 Občané třetích zemí-rodinní příslušníci občanů EU, EHP a Švýcarska - str. 28

1.3 Občané tzv. třetích zemí - str. 32

1.4 Druhy víz - str. 34

1.5 Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu - Long-term residence permit - str. 40

1.6 Povolení k trvalému pobytu občanům třetích zemí - Permanent residence card - str. 44

1.7 Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR - str. 46

1.8 Dostatečné prostředky pro obživu - str. 47

1.9 Doklad o zajištění ubytování - str. 48

1.10 Poplatky za vyřízení víz - str. 48

1.11 Zelené karty - str. 49

2. Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska na území ČR - str. 52

2.1 Občané EU v ČR - str. 53

3. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí na území ČR - str. 54

3.1 Občané třetích zemí - str. 54

3.2 Vstup cizinců na trh práce na území ČR - str. 55

3.3 Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR - str. 55

3.4 Povinnosti zaměstnavatele - str. 57

3.5 Zvláštní případy při udělování povolení k zaměstnání cizinci - str. 58

3.6 Zaměstnávání cizinců vysílaných do ČR na základě smluvních vztahů - str. 59

3.7 Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených mezinárodních smluv - str. 60

3.8 Prodloužení povolení k zaměstnání a povolení k pobytu - str. 61

3.9 Vysílání cizinců na služební cesty v rámci ČR - str. 62

3.10 Ukončení platnosti povolení k zaměstnání - str. 62

3.11 Kdy nelze vydat povolení k zaměstnání - str. 62

4. Cizinci, kteří k výkonu práce na území ČR nepotřebují povolení k zaměstnání ani zelenou kartu - str. 68

5. Evidence cizinců - str. 70

6. Zprostředkování zaměstnání - str. 71

6.1 Podmínky pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání - str. 72

6.2 Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání - str. 73

6.3 Správní poplatky - str. 74

6.4 Povinnosti agentur práce - str. 75

6.5 Zánik povolení ke zprostředkování - str. 75

6.6 Odejmutí povolení ke zprostředkování - str. 75

6.7 Právo fyzických nebo právnických osob usazených za účelem zprostředkování k zaměstnání ve státech EU - str. 76

6.8 Zprostředkování práce formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu - str. 76

6.9 Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury - str. 77

6.10 Povinnosti agentury práce a uživatele - str. 78

7. Nelegální migrace a zaměstnávání cizinců - str. 79

8. Správní delikty - str. 82

9. Z hlediska pracovního práva - str. 83

9.1 Pracovněprávní vztahy - str. 83

9.2 Pracovní cesty cizinců - str. 84

10. Sociální pojištění - str. 86

10.1 Příslušnost k právním předpisům - str. 86

10.2 Nemocenské pojištění - str. 88

10.3 Pojem "Vyslání zaměstnance" dle nařízení č. 1408/71 - str. 91

10.4 Důchodové pojištění - str. 93

10.5 Zdravotní pojištění - str. 96

10.6 Úrazové pojištění - str. 98

10.7 Pojištění v nezaměstnanosti - str. 99

11. Nárok na dávky ze systému státní sociální podpory a sociální pomoci - str. 101

11.1 Státní sociální podpora - str. 101

11.2 Sociální pomoc - str. 103

12. Dávky v nezaměstnanosti z jiného členského státu - str. 106

12.1 Základní pravidla - str. 106

12.2 Zvláštní pravidla pro přeshraniční pracovníky - str. 107

12.3 Osoby, které hledají práci v jiné zemi - str. 108

13. Důchody v ČR - str. 110

13.1 Starobní důchod - str. 110

13.2 Invalidní důchod - str. 111

13.3 Částečný invalidní důchod - str. 111

13.4 Vdovský a vdovecký důchod - str. 112

13.5 Sirotčí důchod - str. 112

13.6 Způsob stanovení výše důchodu - str. 113

13.7 Podávání žádosti o důchod a rozhodování o ní - str. 114

14. Důchody migrujících osob - str. 115

14.1 Sčítání dob a stanovení tzv. dílčího důchodu - str. 115

14.2 Podávání žádosti - str. 116

14.3 Výplata důchodu - str. 116

14.4 Možné obtíže - str. 116

15. Zdravotní pojištění - str. 117

15.1 Účast - str. 117

15.2 Plátci pojistného a jejich povinnosti - str. 118

15.3 Práva a povinnosti pojištěnců - str. 119

15.4 Rozsah péče - str. 121

15.5 Cizinci v českém systému zdravotního pojištění - str. 122

16. Podnikání v ČR - str. 126

16.1 Podnikání fyzických osob - str. 126

16.2 Podnikání právnických osob - str. 130

17. Problematika daní - str. 132

17.1 Daň z příjmů - str. 132

17.2 Daň z přidané hodnoty - DPH- str. 140

18. Zaměstnávání občanů ČR v zahraničí - str. 149

18.1 Přechodná období - str. 149

18.2 Volný pohyb pracovníků ze států EU-8 v rámci členských států EU - str. 151

18.3 Práce v zahraničí - str. 154

18.4 EURES - str. 155

18.5 Před odjezdem - str. 160

18.6 Pracovní smlouva - str. 162

18.7 Povolení k pobytu a bydlení - str. 163

18.8 Po návratu - str. 163

18.9 Daně - str. 163

18.10 Sociální pojištění - str. 164

18.11 Zdravotní pojištění - str. 165

18.12 Uznání zahraniční kvalifikace - str. 165

18.13 Užitečné adresy - str. 165

18.14 Agentury práce - str. 166

19. Přeshraniční poskytování služeb - str. 167

19.1 Volný pohyb služeb - str. 167

19.2 Právní zakotvení - str. 168

19.3 Svoboda poskytování služeb versus svoboda usazování - str. 172

19.4 Překážky a omezení volního pohybu služeb - str. 173

19.5 Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění - str. 175

19.6 Poskytovatel služby - str. 176

20. Přeshraniční poskytování služeb a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) - str. 177

20.1 Problematika kvalifikace - str. 178

20.2 Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění - str. 179

20.3 Co je třeba udělat před odjezdem - str. 181

20.4 Co je třeba učinit po příjezdu - str. 182

20.5 Volný pohyb služeb a svobodná povolání - str. 183

20.6 Dočasné poskytování služeb v jiném členském státě EU občany třetích zemích - str. 183

21. Vysílání pracovníků - str. 184

21.1 Vyslaný pracovník - str. 185

21.2 Podmínky vyslání podle směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků - str. 185

21.3 Kroky předcházející vyslání - str. 188

21.4 Průběh vyslání pracovníků - str. 191

21.5 Specifika agenturního vysílání - str. 192

22. Vysílání pracovníků-občanů třetích zemí - str. 194

23. Vysílání pracovníků do zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska - str. 197

24. Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska - str. 200

24.1 Přechodné období na vysílání pracovníků do Německa - str. 201

24.2 Přechodné období na vysílání pracovníků do Rakouska - str. 206

25. Vysílání pracovníků do třetích zemí - str. 210

25.1 Sociální zabezpečení - str. 211

25.2 Daňová problematika - str. 213

26. Problematika odborné kvalifikace - str. 215

26.1 Uznávání odborné kvalifikace v Evropské unii - str. 215

26.2 Založení podniku či firmy nebo zaměstnání v jiné zemi EU občanem EU - str. 218

26.3 Dočasný nebo příležitostný výkon regulovaného povolání občanem EU - str. 220

26.4 Uznání kvalifikace v České republice - str. 221

26.5 Problematika odborné kvalifikace a cizinci ze třetích zemí - str. 222

26.6 Uznávání dosaženého vzdělání v ČR - str. 222

26.7 Europass - str. 223

27. Přesun automobilů, řidičské průkazy - str. 226

27.1 Řidičské průkazy - str. 226

27.2 Přesun automobilů - str. 229

Přílohy - str. 233

Publikace se snaží komplexně mapovat problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků (z EU/EHP a Švýcarska i tzv. třetích zemí) v ČR, přeshraničního poskytování služeb i vysílání českých občanů do zahraničí z hlediska pracovního práva, sociálního a zdravotního pojištění, imigračních a daňových předpisů v souladu s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2009. V knize jsou podrobně popsány jednotlivé administrativní kroky, práva a povinnosti zaměstnavatelů, vysvětlena problematika zelených karet, ale je nastíněna např. i problematika zprostředkování zaměstnání. Text je obohacen řadou příkladů z praxe a pokouší se analyzovat některé sporné případy. V rozsáhlé příloze naleznou čtenáři nejdůležitější formuláře, ale i zajímavé grafy, odkazy, tabulky a užitečné přehledy. Tato kniha je primárně určena všem, kteří se ve své profesionální praxi setkávají se zaměstnáváním zahraničních pracovníků či vysíláním svých zaměstnanců do zahraničí a s nejasnostmi, jež mohou nastat, tedy pro personalisty, mzdové účetní, podnikatele či živnostníky. Autorský kolektiv je sestaven z předních odborníků v dané problematice, kteří na toto téma pravidelně přednášejí a publikují.
 


MÁTE DOTAZ, NÁMĚT ČI PŘIPOMÍNKU?

KATEGORIE

MENU


ROZCESTNÍK
KATALOG
KATALOG
VYHLEDÁVÁNÍ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NOVINKY E-MAILEM
Přihlaste se k odběru novinek a aktualit e-mailem (zaškrtněte
i více možností):
Publikace právní a ekonomické Publikace pro zdraví a volný čas Semináře
PRODEJNA PRAHA
Otevírací doba: Po – Pá: 8.00 – 16.00
PRODEJNA OLOMOUC
Otevírací doba:

Po – Pá: 8.30 – 17.00
        So: zavřeno


Copyright © 2009–2015 ANAG, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.