Application of VAT in Czech Republic with reference to current CZ and EU legislative scope 2019 • Uplatňování DPH v kontextu novely 2019, výkladu GFŘ a Evropské judikatury

Cílová skupina: zahraniční finanční manažeři odpovědní za vedení účetních a daňových povinností dceřiných společností v ČR, finanční účetní

/Target audience/: Expatriate specialists and CFO of subsidiaries established in Czech Republic , financial accountants

Cíl semináře: Uplatňování DPH aktuálně v kontextu novely ZDPH 2019 a důrazem na plátce z podnikatelského sektoru

/Goal of seminar/: Application of VAT focused on Czech VAT payers in line with current CZ and EU legislation with emphasize on commercial sector

Seminář bude veden v anglickém jazyce. Presentation will be kept in English.

Osnova semináře/ Seminar structure in main points:

 • Pojetí ZDPH, vztah se směrnicí k DPH
 • Scope of VAT act 235/2004 Coll., interaction with VAT EU directive
 • Osoby povinné k dani dle paragrafu 6, role při uplatňování daně
 • Persons recognized in VAT act – section 6
 • Povinnost přiznat daň v tuzemských transakcích – paragraf 20 - 22
 • Liability to charge the tax in domestic transactions /supply the goods and services/ - section 20, 20a, 21, 22 VAT act
 • Nárok na odpočet daně, paragraf 72 – 78, jeho změny po novele 2019
 • Qualifications for VAT deduction – section 72 – 78 VAT, changes in amendment 2019
 • Kontrolní hlášení po nálezu ÚS
 • Role of VAT control statement – section 101, interaction of Supreme Administration Court
 • Plnění osvobozená bez nároku na odpočet dle paragrafu 51 - 61
 • Exempted transactions without the right to deduction – section 51- 61
 • Osvobozená plnění s nárokem na odpočet dle paragrafu 64 - 71
 • Exempted transactions with the right to deduction – section 64 - 71
 • Intrakomunitární obchody – uskutečněná i přijatá ZP, paragrafy 24,25,26
 • Intracommunitary supplies and purchases of goods - section 24,25,26
 • Oprava základu daně – paragraf 42,43,44 a 74
 • Correction of taxable amount – section 42, 43, 44, 74
 • Zvláštní okruhy – nemovitosti, práce na movité věci, nájmy
 • Special areas – realties, work on movable asset, lease contracts
 • Novela ZDPH 2019 ve zkratce
 • Amendment of VAT act 2019 in short

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 8. dubna 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15516
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat