Archivace a spisová služba, ukládání a vyřazování dokumentů • aktuální informace • po novelizaci archivního zákona a vyhlášky o podrobnostech spisové služby

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven, pro administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení agendy spisové služby a pro všechny, kteří si potřebují tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální informace pro rok 2019

Program semináře:

 • Platná legislativa a její výklad
 • zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů • vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby a další související předpisy v platném znění (mj. implementace nařízení EP a Rady EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru)
 • Výkon spisové služby - aktuální informace
 • úvod do problematiky výkonu spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 • zásady a praxe spisové služby a její vedení v listinné a elektronické podobě: evidence • rozdělování • odesílání a uchovávání listinných a digitálních dokumentů a jejich podepisování • zpracování interních aktů řízení (spisových a skartačních řádů) • zřizování a vedení spisoven • evidence a zabezpečení dokumentů ve spisovnách • ukládání dokumentů v digitální podobě • metadata digitálních dokumentů • výstupní datové formáty
 • Vyřazování dokumentů
 • vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
 • příprava a realizace skartačního řízení: zpracování skartačních návrhů • specifické druhy skartačního řízení • vyřazování dokumentů prostředky elektronických systémů spisové služby
 • výběr archiválií analogových a digitálních • Národní digitální archiv a jeho role při ukládání digitálních archiválií
 • Péče o dokumenty, dokumenty zanikajících původců
 • podmínky pro ukládání dokumentů ve spisovnách a v datových uložištích • postup při uplatňování archivního zákona v případě zanikajících veřejnoprávních a soukromoprávních původců • uplatnění insolvenčního zákona a zákona o obchodních korporacích ve spisové praxi úpadců a společností v likvidaci
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22428
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat