Archivnictví a spisová služba • nakládání s písemnostmi • ukládání a vyřazování dokumentů • aktuální informace

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven, sekretářky, pro administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení agendy spisové služby a pro všechny, kteří si potřebují tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální informace ke dni konání semináře.

Program semináře:

 • Platná legislativa a její výklad
 • zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů • vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby a další související předpisy v platném znění (mj. implementace nařízení EP a Rady EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru)
 • Výkon spisové služby - aktuální informace
 • úvod do problematiky výkonu spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 • zásady a praxe spisové služby a její vedení v listinné a elektronické podobě: evidence • rozdělování • odesílání a uchovávání listinných a digitálních dokumentů a jejich podepisování • zpracování interních aktů řízení (spisových a skartačních řádů) • zřizování a vedení spisoven • evidence a zabezpečení dokumentů ve spisovnách • ukládání dokumentů v digitální podobě • metadata digitálních dokumentů • výstupní datové formáty
 • Vyřazování dokumentů
 • vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
 • příprava a realizace skartačního řízení: zpracování skartačních návrhů • specifické druhy skartačního řízení • vyřazování dokumentů prostředky elektronických systémů spisové služby
 • výběr archiválií analogových a digitálních • Národní digitální archiv a jeho role při ukládání digitálních archiválií
 • Péče o dokumenty, dokumenty zanikajících původců
 • podmínky pro ukládání dokumentů ve spisovnách a v datových uložištích • postup při uplatňování archivního zákona v případě zanikajících veřejnoprávních a soukromoprávních původců • uplatnění insolvenčního zákona a zákona o obchodních korporacích ve spisové praxi úpadců a společností v likvidaci
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. listopadu 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22893
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat