Didaktika dospělých

Autor: Lucie Zormanová

 • Kód produktu: 92109
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0051-4
 • Datum vydání: duben 2017
 • Běžná cena s DPH: 149 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -15 Kč
 • Vaše cena s DPH: 134 Kč
ks
  V prodeji

Co vám kniha přinese?

* Porozumíte klíčovým pojmům a seznámíte se se základními problémy z oblasti didaktiky a didaktiky dospělých.

* Pochopíte specifika vzdělávání a učení dospělého.

* Budete se orientovat v historických souvislostech i aktuálních potřebách vzdělávání dospělých.

* Získáte přehled o způsobech hodnocení výsledků vyučování a učení dospělých a o pozici a roli lektora v tomto procesu.OBSAH:Slovo úvodem

1. Didaktika dospělých

1.1 Pojem a předmět didaktiky

1.1.1 Historický vývoj didaktiky

1.1.2 Významné osoby současné české didaktiky

1.2 Obecná a speciální didaktika

1.2.1 Oborové a předmětové didaktiky v historickém vývoji

1.3 Andragogická didaktika

1.3.1 Trojdimenzionální model výuky dospělých

2. Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního učení

2.1 Celoživotní vzdělávání

2.2 Funkce vzdělávání dospělých

2.2.1 Historický vývoj vzdělávání dospělých

2.3 Vzdělávání dospělých v Evropě

2.3.1 Účast dospělých v celoživotním vzdělávání

2.3.2 Programy pro dosažení nižšího sekundárního vzdělání

2.3.3 Programy na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání

2.3.4 Alternativní formy studia na vysokých školách

2.4 Typy dalšího vzdělávání

2.5 Zájmové vzdělávání dospělých

2.5.1 Obsahové členění zájmového vzdělávání

2.5.2 Účastníci zájmového vzdělávání

2.5.3 Typy zájmového vzdělávání dospělých

2.5.4 Rozvoj zájmového vzdělávání v ČR z historického hlediska

2.6 Další profesní vzdělávání

2.6.1 Vzdělávání na terciární úrovni

2.6.2 Rekvalifikační kurzy

2.6.3 Podnikové vzdělávání

2.6.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v ČR z historického hlediska

2.7 Občanské vzdělávání

2.8 Rodinné vzdělávání

2.9 Vzdělávání seniorů

2.9.1 Funkce vzdělávání seniorů

2.10 Sebevzdělávání

3. Specifika vzdělávání dospělých

3.1 Specifické charakteristiky dospělých ve vzdělávacím procesu

3.2 Motivace ke vzdělávání

3.3 Bariéry ve vzdělávání

3.3.1 Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých dle průzkumných šetření

3.4 Specifika vzdělávání určitých skupin dospělých

3.4.1 Ženy

3.4.2 Osoby se zdravotním postižením

3.4.3 Osoby se sociálním znevýhodněním

3.4.4 Senioři

3.4.5 Nezaměstnaní

4. Osobnost vzdělavatele dospělých

4.1 Kompetence vzdělavatele dospělých

4.2 Role učitele ve vzdělávání dospělých

4.3 Vyučovací styl učitele

4.3.1 Klasifikace vyučovacích stylů učitelů

4.3.2 Typologie osobnosti učitele

4.3.3 Typologie lektora působícího ve vzdělávání dospělých

5. Didaktický proces

5.1 Základní pojmy

5.2 Výuka z historického pohledu

5.2.1 Modely výuky

5.3 Typy výuky

5.3.1 Výuka informativní

5.3.2 Výuka heuristická

5.3.3 Výuka produkční

5.3.4 Výuka regulativní

5.4 Fáze výuky

5.4.1 Motivační fáze výuky

5.4.2 Expoziční fáze výuky

5.4.3 Fixační fáze výuky

5.4.4 Diagnostická fáze výuky

5.4.5 Aplikační fáze výuky

6. Kurikulum

6.1 Teorie kurikula

6.1.1 Teorie klíčových kvalifikací

6.1.2 Národní soustava kvalifikací

6.1.3 Národní soustava povolání

6.1.4 Obsah výuky ve vzdělávání dospělých

7. Výukové cíle

7.1 Funkce výukových cílů

7.2 Dělení výukových cílů

7.2.1 Taxonomie výukových cílů

7.3 Požadavky na výukové cíle

8. Didaktické zásady

8.1 Vznik a vývoj didaktických zásad z historického hlediska

8.2 Didaktické principy ve výuce dospělých

9. Organizační formy výuky

9.1 Klasifikace organizačních forem výuky

9.2 Organizační formy výuky ve školním vzdělávání dospělých

9.2.1 Prezenční forma

9.2.2 Distanční forma

9.2.3 Kombinovaná forma

9.2.4 Dálkové studium

9.2.5 Externí studium

9.3 Univerzální formy vzdělávání dospělých

9.3.1 Přednáška

9.3.2 Seminář

9.3.3 Cvičení

9.3.4 Kurz

9.3.5 Zájmový kroužek

9.3.6 Exkurze

9.3.7 Workshop

9.3.8 Konference

9.3.9 Studijní praxe

9.3.10 Konzultace

9.3.11 Formy vzdělávání využívané zejména v podnikovém vzdělávání

9.4 Organizační formy výuky dle osobnosti

9.4.1 Frontální výuka

9.4.2 Individuální forma výuky

9.4.3 Individualizovaná forma výuky

9.4.4 Samostatná práce

9.4.5 Skupinová výuka

9.4.6 Projektová výuka

10. Výukové metody

10.1 Klasifikace výukových metod

10.2 Popis jednotlivých výukových metod

10.2.1 Metody slovní

10.2.2 Metody situační

10.2.3 Případová studie

10.2.4 Metoda brainstormingu

10.2.5 Myšlenková mapa

10.2.6 Metody inscenační

10.2.7 Metoda tvořivého dramatu

10.2.8 Sugestopedie

10.2.9 Didaktická hra

10.2.10 Mikrovyučování

10.2.11 Icebreakery

10.2.12 Metody heuristické, řešení problémů

10.2.13 Metody názorně demonstrační

10.2.14 Metody dovednostně praktické

11. Učební úlohy ve výuce

11.1 Druhy učebních úloh

11.1.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové

11.2 Parametry učebních úloh

11.2.1 Další důležité vlastnosti učebních úloh

12. Distanční výuka a e-learning

12.1 Výhody a nevýhody distančního studia

12.2 Typy distančního studia

12.3 Vývoj distančního vzdělávání z historického pohledu

12.4 Jak vzniká distanční studijní program nebo kurz

12.5 Komunikace v rámci distančního studia

12.6 Charakteristika prostředí systému určeného k distančnímu vzdělávání

12.7 Vzdálenost v distančním vzdělávání

12.8 Hodnocení průběhu a výsledků distančního studia

12.9 Typy distančních studijních opor

12.9.1 Charakteristiky dobrého distančního studijního textu

12.10 Tutor

12.11 Tutoriál

12.12 E-learning

12.12.1 Zavádění e-learningu na českých vysokých školách

12.13 Kvalita průběžné podpory distančního studia

12.13.1 Kvalita e-learningové výuky ve světle výzkumů

12.14 Webinář

13. Didaktické prostředky

13.1 Materiální didaktické prostředky

13.1.1 Učebnice

13.2 Využití ICT

13.2.1 E-learning

14. Příprava učitele na výuku

14.1 Plánování výuky

15. Evaluace výuky

15.1 Výsledky vyučovacího procesu

15.1.1 Výsledky a efekty edukace

15.1.2 Kvalita edukace

15.1.3 Spokojenost vzdělávaných

15.2 Evaluace výuky z pohledu výkonu lektora

15.2.1 Formy evaluace

15.3 Metody zjišťování výsledků vzdělávání z pohledu výkonu studenta

15.3.1 Klasické ústní zkoušky

15.3.2 Písemné zkoušky

15.3.3 Praktická zkouška

15.3.4 Kombinovaná zkouška

15.3.5 Portfolio

15.3.6 Seminární práce

15.3.7 Výhody a nevýhody písemné a ústní formy zkoušení

15.3.8 Didaktický test

16. Problémové situace ve vzdělávání dospělých

16.1 Problémová skupina

16.2 Přístup ke školení

Závěr

Použitá literatura

Internetové zdroje

Chcete se na něco zeptat?