Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v podmínkách roku 2020

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky ÚSC a p.o., pro všechny příjemce dotací a pro poskytovatele dotací z rozpočtů ÚSC

 • Platná legislativa v roce 2020
 • podmínky poskytovatele dotace • jejich terminologie • rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy • povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC • oprávnění poskytovatelů transferů
 • platná legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací
 • změny v účetních předpisech pro účtování dotací (tansferů) a jejich financování • příklady
 • podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ
 • příjemce dotace a DPH
 • průběžné čerpání dotací • jejich účtování • dotace provozní a dotace na pořízení majetku • změny podmínek v průběhu dotace
 • dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů • podmínky poskytovatele
 • účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací • časové rozlišení • dohadné položky
 • pojmy - účetní doklady • podmínky průkaznosti účetnictví • oddělené vedení účetnictví dotačních projektů • úhrady dodavatelům
 • účtování transferů na pořízení DM • zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu • časové rozlišování transferu • transferový podíl a jeho výpočet • změny TP v průběhu evidence majetku
 • výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
 • jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku
 • podmínky výběru dodavatele • zákon o veřejných zakázkách • nabídkové řízen • dokumentace průběhu výběrového řízení • kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem
 • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací
 • udržitelnost projektu • kontroly oprávněnosti čerpání dotací • zákon o kontrole • porušení rozpočtové kázně a její důsledky • odvody dotací • sankce • možnosti prominutí odvodů i sankcí • pokyny MFČR • příklady procesu kontrol dotačních projektů • judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. března 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22609
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat