Dotace (transfery) • nejen jejich účtování u ÚSC a p.o.

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky ÚSC a p.o., pro příjemce všech typů dotací, tj. obcí i p. o. a kromě toho i obcí a krajů, pokud poskytují příspěvky ze svého rozpočtu a pro poskytovatele dotací z rozpočtů ÚSC

 • současná platná legislativa • co se považuje za dotaci a co není transferem
 • úloha vnitřního kontrolního systému u příjemce dotací – nejen před podáním žádosti
 • jaké podmínky poskytovatele dotací ze státního rozpočtu musí plnit p.o. a ÚSC v pozici příjemce transferu • dotační terminologie • rozpočty dotací a jejich soulad s účetními předpisy
 • povinnosti poskytovatelů příspěvků z rozpočtu obcí a krajů, jejich oprávnění při ověřování plnění stanoveného účelu příjemci
 • legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací
 • změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady • odpovědi MFČR na dotazy týkající se účtování transferů, vratek dotací, odvodů za porušení rozpočtové kázně a vyměřených penále
 • Pokyn GFŘ D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
 • podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ, nově GFŘ D-43
 • příjemce dotace a DPH
 • průběžné čerpání dotací • jejich účtování • dotace provozní a dotace na pořízení majetku • změny podmínek v průběhu dotace
 • dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele
 • účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací • časové rozlišení • dohadné položky
 • pojmy - účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům
 • účtování transferů na pořízení DM • zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu • časové rozlišování transferu • transferový podíl a jeho výpočet • změny TP v průběhu evidence majetku
 • výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
 • jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku
 • podmínky výběru dodavatele • zákon o veřejných zakázkách • nabídkové řízení • dokumentace průběhu výběrového řízení • kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem
 • archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací
 • udržitelnost projektu • kontroly oprávněnosti čerpání dotací • zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky
 • odvody dotací • sankce • možnosti prominutí odvodů i sankcí
 • příklady procesu kontrol dotačních projektů • judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. prosince 2020, 9.0 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22878
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat