DPH ve stavebnictví v roce 2019 • aktuální stav po novele účinné od 1. 4. 2019

Určeno pro: účetní, majitele nemovitostí, ekonomy, daňové poradce, stavební firmy, developery a všechny, kteří se prakticky setkávají s účetními a daňovými operacemi ve stavebnictví.

Cíl semináře: seznámit účastníky s problematikou uplatňováním DPH v oblasti stavebnictví, zejména týkající se prodeje nemovitostí, jejich pronájmu, problematikou uplatňování snížené sazby daně při výstavbě, režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění atd. Obsahem semináře budou také některé problematické oblasti týkající se daně z příjmů včetně informací daně z nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí.

 • úvod • aktuální legislativní stav, změny po novele od 1. 4. 2019
 • předmět daně • zdanitelná a osvobozená plnění
 • místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí • stavební práce mimo tuzemsko • registrace k DPH mimo tuzemsko
 • základ daně • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • správné vystavování daňových dokladů • zálohy • opravné doklady • zádržné • smluvní pokuty
 • sazby daně ve stavebnictví – stavby pro bydlení
 • vymezení základních pojmů dle NOZ • byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení, dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost
 • věc • součást věci • příslušenství věci • příslušenství bytu • nedokončené stavby
 • sazby daně při převodu nemovitosti • sazby daně při zřízení věcného břemene
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92e
 • klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi
 • osvobození u převodu nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby, dobrovolné uplatnění daně na výstupu
 • úprava odpočtu daně
 • osvobození u nájmu nemovité věci
 • technické zhodnocení na najaté nemovité věci při skončení nájmu z pohledu daně z příjmů a DPH
 • daň z příjmů - dlouhodobý majetek – pozemky • stavby, zařízení – vstupní ceny • zařazení do užívání • odpisy
 • opravy a technické zhodnocení majetku
 • daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. června 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22288
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat