Interkulturní psychologie - vybrané kapitoly

Autor: Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová

 • Kód produktu: 89899
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 312
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-5414-7
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 399 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -40 Kč
 • Vaše cena s DPH: 359 Kč
ks
  V prodeji

Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Její autoři fundovaným, ale přitom přehledným a přístupným způsobem přinášejí odpovědi na řadu otázek, které před námi v současnosti vyvstávají. Snaží se jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média. Kladou důraz na aktuální témata, relevantní i v českém prostředí: radikální náboženské proudy, imigraci do EU či ČR, etnické konflikty, zvládání kulturně odlišných situací.

Publikace představuje interkulturní psychologii jako mezioborovou disciplínu, kterou nelze oddělit od sociologie, politologie, bezpečnostních studií, sociální antropologie, etnologie a dalších oborů. Poslouží nejen jako zdroj základních informací, ale i jako vhodný základ pro následné aplikace a výzkumy. Je určena čtenářům, kteří se zaměřují na oblast interkulturní psychologie, diplomacie, cestovního ruchu, státní správy, nevládního sektoru. Nalezne však odezvu i u studentů psychologie a dalších humanitních oborů a u všech, kdo se zajímají o současnou situaci u nás i ve světě.OBSAH:Poděkování

O autorech

Úvod1. Vymezení disciplíny interkulturní psychologie

1.1 Co je interkulturní psychologie?

1.2 Tři perspektivy interkulturní psychologie

1.3 Historie a vývoj interkulturní psychologie2. Základní pojmy interkulturní psychologie¨

2.1 Kultura

2.2 Kontaktní událost

2.3 Imigrace

2.4 Akulturace

2.5 Enkulturace

2.6 Akomodace

2.7 Segregace a separace

2.8 Asimilace

2.9 Amalgamace

2.10 Kulturní relativismus a kulturní etnocentrismus

2.11 Kulturní konvergence a divergence

2.12 Multikulturalismus3. Zkoumání rozdílů mezi kulturami v interkulturní psychologii: dimenzionální přístup

3.1 Dimenzionální přístup

3.2 Kulturní syndromy

3.3 Dimenze národních kultur

3.3.1 Univerzální hodnoty Shaloma H. Schwartze

3.3.2 Dilemata jako nástroj zkoumání kultur

3.3.3 Kritika dimenzionálního přístupu

3.4 Další přístupy ke konceptualizaci vztahu mezi sociokulturním kontextem a psychikou4. Metodologie interkulturní psychologie

4.1 Výzkum, průzkum, šetření, metoda

4.2 Zásady a cíle výzkumu v interkulturní psychologii

4.3 Kvantitativní a kvalitativní výzkum v interkulturní psychologii

4.4 Teorie, konstrukty, koncepty

4.5 Proměnné

4.6 Hypotézy

4.7 Výběr výzkumného vzorku

4.8 Techniky sběru dat

4.8.1 Pozorování

4.8.2 Škálování

4.8.3 Dotazníky

4.8.4 Interview (rozhovor)

4.8.5 Experimenty

4.9 Obsahová analýza

4.10 Problematika překladu

4.11 Etické aspekty výzkumů v interkulturní psychologii5. Interkulturní rozdíly ve vnímání

5.1 Proces čití a vnímání

5.2 Role zkušenosti ve vnímání

5.3 Prostředí jako determinant vnímání

5.3.1 Vnímání 3D prostoru: 3D – 2D – 3D transformace

5.3.2 Segallovy hypotézy o vztahu prostředí a vnímání

5.4 Vliv sociálních faktorů na vnímání

5.4.1 Závislost a nezávislost na poli

5.4.2 Holistický a analytický kognitivní styl

5.5 Vnímání barev6. Interkulturní specifika myšlení a inteligence

6.1 Definice inteligence

6.2 Teorie inteligence

6.2.1 Teorie g (Charles Spearman)

6.2.2 Teorie mnohočetné inteligence (Howard Gardner)

6.2.3 Triarchická teorie inteligence (Robert Sternberg)

6.2.4 Rozdíly v IQ ve světě

6.2.5 Flynnův efekt a Lynnův odhad hodnot IQ v jednotlivých zemích

6.3 Faktory ovlivňující kognitivní schopnosti

6.4 Myšlení

6.4.1 Logické a intuitivní myšlení

6.4.2 Řešení logických rozporů7. Emoce a jejich prožívání v interkulturním kontextu

7.1 Dimenzionální přístupy k výzkumu emocí

7.2 Komponentní přístupy k výzkumu emocí

7.3 Emoce a jazyk

7.3.1 Kulturně-specifické emoce

7.4 Sapir-Whorfova hypotéza

7.5 Projevy emocí a jejich kontrola

7.5.1 Projevy emocí

7.5.2 Kontrola a regulace emocí8. Identity a konflikty z pohledu interkulturní psychologie

8.1 Předsudky

8.2 Stereotypy

8.3 Xenofobie

8.4 Eugenika

8.5 Rasa a rasismus

8.5.1 Rasa

8.5.2 Rasismus

8.5.3 Hnutí proti rasismu

8.6 Politická korektnost

8.7 Antisemitismus

8.8 Diskriminace

8.9 Etnikum

8.10 Etnicita a etnické konflikty

8.11 Národ a nacionalismus

8.12 Kolonizace a dekolonizace

8.13 Střet civilizací, globální terorismus a „aféra šátků“Závěr

Summary

Literatura

Věcný rejstřík

Jmenný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?