Jak úspěšně řídit obec a region

Autor: Marek Pavlík a kolektiv

 • Kód produktu: 89653
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 160
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5256-3
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -25 Kč
 • Vaše cena s DPH: 224 Kč
ks
  V prodeji

Na trhu ojedinělá publikace prakticky ukazuje, jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Autoři vycházejí kromě rozsáhlé praxe v Česku i ze zahraničních zkušeností s touto problematikou (Švédko, Německo, Holandsko) a představují tzv. „best practice“ (příklady nejlepší praxe). Staví na myšlence, že úspěšný rozvoj regionu je podmíněn koordinovanou systematickou spoluprací všech zainteresovaných subjektů v regionu, tzn. organizace veřejné správy, investorů, firem, neziskového sektoru i občanů.OBSAH:Jak úspěšně řídit obec a region

Obsah

O autorovi 9

Předmluva 10

Úvod 11

1. Současný stav veřejné správy v ČR 13

1.1 Srovnání se zahraničím 13

1.2 Současný stav české veřejné správy 13

1.2.1 Finance 14

1.2.2 Lidské zdroje 14

1.2.3 Modernizace 15

1.3 Závěry z dotazníkového šetření v obcích ČR a Německa 16

1.3.1 Dotazníkové šetření v obcích ČR 16

1.3.2 Výsledky benchmarku ČR a Německa 18

2. Metodika efektivního řízení obce 21

2.1 Koncepce metodiky 21

2.2 Vize a řízení města 21

2.2.1 Cíle a principy vize a řízení města 21

2.2.2 Standard vize a řízení města 25

2.2.3 Klíčové pojmy a jejich význam 28

2.3 Řízení úřadu - procesy 29

2.3.1 Cíle a principy procesního řízení 29

2.3.2 Standard procesního řízení 32

2.3.3 Podrobný popis jednotlivých kroků a metodik 33

2.3.4 Klíčové pojmy a jejich význam 38

2.4 Řízení úřadu - zaměstnanci 38

2.4.1 Cíle a principy řízení lidských zdrojů 38

2.4.2 Plánování lidských zdrojů 39

2.4.3 Metodika plánování lidských zdrojů 40

2.4.4 Získávání a výběr zaměstnanců 42

2.4.5 Metodika získávání a výběru lidských zdrojů 43

2.4.6 Adaptace zaměstnanců 45

2.4.7 Metodika adaptace zaměstnanců 46

2.4.8 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 48

2.4.9 Metodika rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 49

2.4.10 Hodnocení a odměňování zaměstnanců 51

2.4.11 Metodika hodnocení a odměňování zaměstnanců 52

2.4.12 Klíčové pojmy a jejich význam 53

2.5 Řízení úřadu - finance 53

2.5.1 Cíle a principy - oblasti finance 53

2.5.2 Metodika řízení financí 55

2.5.3 Klíčové pojmy a jejich význam 63

2.6 Řízení úřadu - zákazníci 64

2.6.1 Cíle a principy oblasti zákazníci 64

2.6.2 Metodika oblasti zákazníci 65

2.6.3 Klíčové pojmy a jejich význam 69

2.7 Vztah města k okolí 69

2.7.1 Cíle a principy vztahu města a okolí 69

2.7.2 Metodika vztahu města a okolí 71

2.7.3 Klíčové pojmy a jejich význam 77

2.8 Chytrost města 77

2.8.1 Cíle a principy chytrosti města 77

3. Zahraniční zkušenosti z měst a regionů 79

3.1 Passau, Německo 79

3.1.1 Klíčové nástroje (principy) řízení města 80

3.2 Bologna, Itálie 81

3.3 Tilburg, Nizozemí 82

3.3.1 Cíl Modelu Tilburg 82

3.3.2 Principy modelu Tilburg 83

3.3.3 Manažerské nástroje v modelu Tilburg 84

3.4 Barcelona, Španělsko 86

3.5 Umeă, Švédsko 87

3.5.1 Švédská cesta vývoje lokální samosprávy 88

3.5.2 Vývoj na komunální úrovni po druhé světové válce 89

3.5.3 Projekt free comunne experiment (FCE) 91

3.5.4 Výsledky projektu free comunne experiment 93

3.6 Portland, USA 94

3.6.1 New Public Management (NPM) 96

4. Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů 99

4.1 Integrované přístupy v regionálním rozvoji České republiky 99

4.1.1 Definice pro období 2007-2013 100

4.1.2 Integrovaný přístup pro programové období 2014-2020 101

4.2 Udržitelný rozvoj v regionální a lokální dimenzi 103

4.2.1 Historie udržitelného rozvoje 103

4.2.2 Silná a slabá forma udržitelného rozvoje 105

4.2.3 Důvody sledování a vyhodnocování udržitelného rozvoje 105

4.3 Rozvoj regionů a lokální ekonomika 106

4.3.1 Současné decentralizační trendy - relokalizace a rurbanizace 107

4.3.2 Nové modely uspořádání firem a podnikatelského prostředí jako inspirace pro strategie regionálního rozvoje 108

4.3.3 Perspektivy participativních modelů v místní veřejné správě 110

4.4 Koncipování vnějších vztahů na úrovni krajů 111

4.4.1 Benchmarking v přístupech koncipování vnějších vztahů na úrovni regionů 112

4.4.2 Typy vnějších vztahů kraje 113

4.4.3 Partneři ve vnějších vztazích kraje a jejich výběr 115

4.5 Statistické zachycení sociálně-ekonomických jevů na regionální úrovni 115

4.5.1 Regionální cenové hladiny 116

4.5.2 Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu 118

4.5.3 Kompozitní indikátory na regionální úrovni 119

4.6 Role výzkumů veřejného mínění pro rozvoj měst a obcí 119

4.6.1 Zpětná vazba 120

4.6.2 Efektivita 120

4.6.3 Komunikace 121

4.6.4 Turismus 121

4.6.5 Proč tedy výzkum? 122

4.7 Postavení vedoucích úředníků samosprávy ve vybraných evropských zemích 123

4.7.1 Systém fungování samosprávy v Německu 123

4.8 Metoda "místní Agenda 21" (MA21) - využití pro strategické řízení měst, obcí a regionů 127

4.8.1 Kritéria kvality místní Agendy 21 128

4.8.2 Místní Agenda 21 v ČR - síťová spolupráce měst, obcí a regionů 129

4.8.3 Metodika Národní sítě Zdravých měst ČR pro kvalitní realizaci MA21 129

4.8.4 Problémy řešené společně s veřejností v rámci MA21 131

4.8.5 "Databáze strategií" - celostátní evidence cílů strategií 132

4.9 Implementace nástrojů a metod pro řízení a zvyšování kvality - zkušenosti Krajského

úřadu Jihomoravského kraje 132

4.9.1 Představení Krajského úřadu Jihomoravského kraje 134

4.9.2 Krajský úřad Jihomoravského kraje a jeho praxe s nástroji a metodami kvality 134

4.10 Zavádění systému řízení příspěvkových organizací, který vychází z Modelu excelence EFQM 2013 139

4.11 Řízení veřejných služeb v obcích - aplikace na služby nakládání s odpadem 144

4.11.1 Řízení veřejných služeb v oblasti nakládání s odpadem 145

4.12 Jak správně zadávat veřejné zakázky a koncese 148

4.12.1 Outsourcing vs. in-house - spolupráce mezi zadavateli 148

4.12.2 Veřejné zakázky vs. koncese 149

4.12.3 Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 150

4.12.4 Volba druhu zadávacího řízení 151

4.12.5 Žádosti o informace a možnost změny zadávacích podmínek 151

4.12.6 Kvalifikační kritéria - subdodavatelé 151

4.12.7 Technické a obchodní podmínky 152

4.12.8 Hodnotící kritéria - mimořádně nízká nabídková cena 152

Summary 154

Shrnutí důležitých pojmů 155

Zdroje 158

Chcete se na něco zeptat?