Powered by Smartsupp

Je naše dítě zralé na vstup do školy?

Autor: Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

 • Kód produktu: 89613
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 144
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4750-7
 • Datum vydání: květen 2014
 • Běžná cena s DPH: 99 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -10 Kč
 • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
  V prodeji

Otázek je mnoho a jsou zcela oprávněné a na místě, protože vstup dítěte do základní školy je nejen pro dítě, ale i pro celou jeho rodinu velkým krokem. Ne zbytečně bývá nástup do školy přirovnáván ke vstupu do prvního zaměstnání nebo v dospělosti ke vstupu do života. V životě dítěte dochází k velkým změnám, od hravého dětství přechází do světa povinností, i když zatím pouze „malých“. Pokud ale dítě při vstupu do školy neuspěje, i z drobného problému se najednou stává problém velký a rodiče musí řešit otázku, jak dál. A právě to je ten správný čas zalistovat v publikaci Je naše dítě zralé na vstup do školy?. Renomované české autorky seznamují čtenáře s možnostmi posuzování školní zralosti a připravenosti na vstup do první třídy po stránce fyzické, psychické i sociální. Zmiňují praxi při zápisech do prvních tříd a možnosti odložení školní docházky. Zaměřují se na možnosti rozvoje funkcí důležitých pro čtení, psaní a počítání, a to prostřednictvím konkrétních cvičení a

her. Radí, jak předcházet vzniku specifických poruch učení.OBSAH:ÚVOD

1. DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU – CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÉHO OBDOBÍ

1.1 VÝVOJ KOGNITIVNÍCH (POZNÁVACÍCH) FUNKCÍ

1.1.1 Vývoj myšlení a řeči

1.1.2 Vývoj paměti a pozornosti

1.1.3 Vývoj percepčně motorických funkcí

1.2 VÝVOJ EMOCIONALITY A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ, SOCIALIZACE DÍTĚTE

2. ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST

2.1 FYZICKÁ (TĚLESNÁ) ZRALOST

2.2 PSYCHICKÁ (DUŠEVNÍ) ZRALOST

2.3 SOCIÁLNÍ ZRALOST

3. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

4. MOŽNOSTI ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY O JEDEN ROK A MOŽNOST PŘEDČASNÉHO VSTUPU DO ZŠ

5. RIZIKOVÉ FAKTORY OHROŽUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST DÍTĚTE V ZŠ

6. FUNKCE DŮLEŽITÉ PRO ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ

7. VÝZNAM HRY V ŽIVOTĚ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

8. CVIČENÍ A HRY NA ROZVOJ PERCEPČNÍCH A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

8.1 CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ ZRAKOVÉ OBLASTI

8.1.1 Cvičení zaměřená na rozvoj zrakové oblasti

8.1.2 Hry zaměřené na rozvoj zrakové oblasti

8.2 CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ SLUCHOVÉ OBLASTI

8.2.1 Cvičení zaměřená na rozvoj sluchové oblasti

8.2.2 Hry zaměřené na rozvoj sluchové oblasti

8.3 CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ PAMĚTI A POZORNOSTI

8.3.1 Cvičení zaměřená na rozvoj paměti a pozornosti

8.3.2 Hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti

8.4 CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ MYŠLENÍ

8.4.1 Cvičení zaměřená na rozvoj myšlení

8.4.2 Hry zaměřené na rozvoj myšlení

8.4.3 Cvičení a hry zaměřené na rozvoj matematických představ

8.5 CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ ŘEČI

9. CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ MOTORIKY

9.1 CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY

9.2 CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY

9.3 CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ MOTORIKY MLUVIDEL

9.4 NÁCVIK RYTMIZACE

9.5 CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

9.6 UVOLŇOVACÍ CVIKY

9.7 SEZENÍ PŘI PSANÍ

9.7.1 Nábytek a osvětlení

9.7.2 Nácvik sezení při psaní

10. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

11. CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI VSTUPU DO ZŠ – SHRNUTÍ

ZÁVĚR

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Zraková oblast

Sluchová oblast (oblast sluchového vnímání a rozvoje řeči)

Poznávací (kognitivní) oblast

Motorická oblast

Sociální oblast

PROGRAMY PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH A MOTORICKÝCH FUNKCÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Metoda „Dobrého startu“

Kuprev

Kumot

Maxík

Hypo

Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina

Celostní program vývoje

Grafomotorický program a program ergonomie psaní

POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

SEZNAM ZKRATEK

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Zraková oblast

Grafomotorická oblast

Chcete se na něco zeptat?