Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů

Autor: Sergej Vojtovič

  • Kód produktu: 88924
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 192
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3948-9
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 279 Kč
ks
    Na dotaz

Kniha se věnuje souvislostem vzniku a rozvoje personálního řízení a vysvětluje podstatu a podmínky formování koncepce lidského kapitálu a koncepce řízení lidských zdrojů. Je určena manažerům a personalistům firem a jiných organizací, studentům a odborníkům v oblasti řízení lidských zdrojů působících na vysokých školách, v personálních agenturách a poradenských firmách. Čtenář se v knize dozví, proč lidské zdroje v dnešním světě získávají strategický význam, proč je důležité investovat do lidí, nejen do technologií, a proč nejefektivnější formou investic do lidských zdrojů jsou investice do vzdělávání a rozvoje. Takto pojímaná koncepce řízení lidských zdrojů odpovídá také na otázku, jaké přístupy v řízení, vzdělávání a rozvoji pracovníků by měly uplatňovat firmy, jakou politiku má provádět stát v oblasti výchovy, vzdělávání, rozvoje vědy, a jak by se měli chovat lidé při výběru povolání a během vzdělávání. Kniha je ojedinělá tím, že se těmito otázkami zabývá, protož

e tyto a podobné otázky nebývají obvykle předmětem vědeckého zkoumání, odborné diskuse a obsahem odborných publikací.


Obsah:


O autorovi 8

Úvod 9

1 Technokratická koncepce personálního řízení 13

1.1 Vznik personálního řízení v podmínkách průmyslové revoluce 14

Průmyslová revoluce a její dopad na hospodářský rozvoj 14

Technická revoluce v energetice - průmyslové využití elektřiny 15

Rozvoj chemického průmyslu 15

Rozvoj průmyslové infrastruktury a vznik automobilového průmyslu 16

Vliv průmyslové revoluce na rozvoj zemědělství 18

Nová průmyslově-agrární struktura ekonomiky 18

Změny v organizaci práce a postavení pracovníků 19

Průmyslová revoluce a sociální změny ve společnosti 20

Formování sociální funkce státu 22

Vznik personálního řízení v organizacích 23

1.2 Principy "vědeckého managementu" v řízení zaměstnanců 24

Psychologické předpoklady vědeckého managementu 24

Pionýr "vědeckého managementu" - Frederic Taylor 24

Principy vědeckého managementu a funkční řízení podle Henri Fayola 27

Názory na podstatu člověka a jeho místo v strojové výrobě 31

1.3 Technokratická koncepce personálního řízení 32

Pásová výroba jako organizační vynález 32

Změny v organizační struktuře, v postavení a úkolech pracovníků 35

Technokratický přístup k zaměstnávání lidí 36

Praxe řízení zaměstnaneckých vztahů na přelomu 19. a 20. století 37

Vznik potřeby řízení zaměstnaneckých vztahů 39

2 Formování sociálního přístupu v personálním řízení 45

2.1 Světová hospodářská krize a nová fi lozofi e hospodářského rozvoje 46

Ekonomicky rozvoj USA a jeho dopad na světové hospodářství 46

Ekonomická situace v západoevropských zemích před velkou hospodářskou krizí 46

Světová hospodářská krize a zvláštnosti jejího projevu v evropských zemích 48

"Nový úděl" jako program protikrizových opatření 49

2.2 Státní a podniková sociální politika a rozvoj personálního řízení 51

Technologický pokrok a rozvoj vzdělávání 51

"Kodexy poctivé konkurence" jako základ podnikové sociální politiky 51

Prvky státní sociální politiky 52

Podniková a státní sociální politika v praxi 53

2.3 Škola lidských vztahů v rozvoji personálního řízení 55

Mezilidské vztahy jako důležitý organizační prvek 55

Hawthornské pokusy a škola lidských vztahů Eltona Mayo 57

2.4 Podstata sociální koncepce personálního řízení 62

Odbory a stát jako subjekty zaměstnaneckých vztahů 62

Základní výcvik jako součást personálních činností 64

Podniková sociální politika jako součást personálního řízení 64

Lidské vztahy v personálním řízení 66

3 Personální řízení v podmínkách vědecko-technického pokroku 69

3.1 Hospodářský rozvoj v podmínkách vědecko-technického pokroku 70

Věda jako odvětví hospodářské výroby 70

Věda a automatizace výrobních procesů 72

Proces transferu vědeckých poznatků do hospodářské výroby 72

Změny v hospodářské výrobě a struktuře zaměstnanosti 73

3.2 Změny sociálních podmínek práce a zaměstnaneckých vztahů 76

Idea neoliberalizmu a sociální rozvoj v poválečném období 76

Rozvoj vzdělání, vědy a změny v kvalifikaci pracujících 78

Státní regulace zaměstnaneckých vztahů 81

3.3 Nové trendy v managementu a jejich vliv na personální řízení 82

Behaviorální přístup v managementu a rozvoj koncepce personálního řízení 82

Rozvoj managementu a jeho vliv na personální řízení 86

3.4 Fáze rozvoje koncepce personálního řízení 91

Nové organizační uspořádání personálních činností 91

Nové postavení odborů v zaměstnaneckých vztazích 94

Souhrnná charakteristika fáze rozvoje koncepce personálního řízení 95

4 Fáze dospělosti koncepce personálního řízení 97

4.1 Hospodářsky vývoj v podmínkách druhé etapy vědecko-technické revoluce 98

Strukturální změny v hospodářství 98

Integrační procesy ve světovém hospodářství 100

Diskontinuita v hospodářském rozvoji v 60. a 70. letech 20. století 101

4.2 Nová sociální architektura společnosti a její vliv na rozvoj personálního řízení 102

Změny v postavení zaměstnanců ve výrobě 102

Formování střední sociální vrstvy společnosti 103

Společnost blahobytu a vztah k práci 107

4.3 Systémový přístup v managementu a fáze dospělosti v personálním řízení 109

Podstata systémového přístupu v managementu 109

Kontingenční přístup v řízení výroby a personálních činností 110

Specifika japonského managementu a řízení personálních činností 113

Souhrnná charakteristika změn v podnikovém managementu 115

4.4 Podstata fáze dospělosti koncepce personálního řízení 116

Potřeba nových přístupů v řízení zaměstnaneckých vztahů 116

Zavedení nových forem organizace práce 118

Rozvoj vnitropodnikové demokracie 119

Plánování a rozvoj kariéry v personálním řízení 120

5 Koncepce lidského kapitálu v podmínkách znalostní ekonomiky 125

5.1 Nová paradigmata hospodářského rozvoje koncem 20. století 126

Hospodářský rozvoj v podmínkách druhé etapy vědecko-technické revoluce 126

Globální trendy v hospodářském rozvoji 128

Strukturálně-technologické změny v ekonomice 129

5.2 Význam znalostní ekonomiky pro hospodářský a sociální pokrok 131

Formování trhu inovací 131

Nové trendy na trhu práce a v zaměstnávání pod vlivem znalostní ekonomiky 133

Podstata nové znalostní ekonomiky 135

5.3 Koncepce lidského kapitálu v nové ekonomice 137

Podstata lidského kapitálu v nové ekonomice 137

Hodnota a vlastnosti lidského kapitálu 139

Analýza a měření lidského kapitálu 140

Postavení a úloha člověka ve znalostní ekonomice 143

6 Vznik a formování koncepce řízení lidských zdrojů 145

6.1 Změny v úkolech managementu ve znalostní ekonomice 146

Inovační přístupy v řízení lidí 146

Trendy v rozvoji vzdělání a kvalifi kace pracovníků 148

Změny v přístupech a metodách personální práce 151

6.2 Formovaní koncepce řízení lidských zdrojů 152

Teoretická východiska koncepce řízení lidských zdrojů 152

Lidský kapitál jako objekt řízení lidských zdrojů 153

Inovace jako nástroj řízení lidských zdrojů 155

Strategický přístup v řízení lidských zdrojů 158

6.3 Řízení lidských zdrojů jako koncepce výrobního managementu 159

Teoretické modely koncepce řízení lidských zdrojů 159

Charakteristické rysy koncepce řízení lidských zdrojů 162

Podstata koncepce řízení lidských zdrojů a personálního řízení 163

6.4 Praktické uplatnění koncepce řízení lidských zdrojů 165

Kritické názory praktického uplatnění koncepce řízení lidských zdrojů 165

Odlišnosti koncepcí řízení lidských zdrojů a personálního řízení 167

Závěr 172

Literatura 175

Shrnutí/Summary 183

Rejstřík 184

Chcete se na něco zeptat?