Mzdové účetnictví • problematické výpočty a náprava případných chyb

Určeno pro: mzdové účetní

Cíl: na semináři probereme řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje konkrétní obtížné případy. Lektor vám připraví obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů, a případné řešení náprav jejich chyb.

Program semináře:

mzda, plat, odměna z dohod, a odměny statutárů

 • určování výše mzdy a různé její formy – správné postupy zaměstnavatelů, časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští ( princip rovnosti odměňování – „za stejnou práci stejná odměna“ • raktické ukázky pochybení zaměstnavatelů při stanovení výše mzdy
 • zásadní informace při určování platu u zaměstnavatelů uvedených v § 109 Zákoníku práce ( zařazení zaměstnanců do platové třídy, a stupně uznatelné praxe ), časté chyby při určování stupně uznatelné praxe, problémy u zaměstnanců ve školství, a v sociálních službách
 • komplexní výklad – dodržení zásad při uzavírání dohodo provedení práce, a pracovní činnosti ( obsah, limit odpracovaných hodin, určování výše odměny § 110 - § 112 Zákoníku práce,) na co se zaměřují kontrolní orgány, a časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští • odměny statutárů a dopady na odvod přímých daní
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu, nebo odměně – praktické výpočty a ukázky chybných postupů při poskytování příplatků • pracovní pohotovost, dělená směna, zvláštní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah – zvláštnosti těchto specifických zákonných příplatků • nenárokové složky • chyby při poskytování příplatků a jak řešit případnou nápravu

průměrný výdělek

 • komplexní výklad výpočtu průměrného výdělku – specifická určení průměrného výdělku, kde nejčastěji zaměstnavatelé chybují, průměrný výdělek u dohod, a případně statutárů • pracovní úrazy a zjištění průměrného výdělku • důležitost správného stanovení průměrného výdělku, ve kterých případech mohou zaměstnavatelé chybovat

srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2023

 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle zákoníku práce a občanského zákoníku • postup výpočtu srážky podle občanského soudního řádu • pořadí provádění srážek – přednostní/nepřednostní pohledávky • datová schránka a určení pořadí pohledávek • praktické ukázky výpočtu, problémy spojené se složitostí výpočtu a určování pořadí uspokojení jednotlivých pohledávek

výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění – novinky pro rok 2023

 • první poznatky při uplatňování slev na pojistném, případové studie variant, kdy lze uplatnit slevu na pojistném, předepsané tiskopisy • dvod pojistného u zvláštních skupin poplatníků pojistného – malý rozsah, statutáři, pojistné u zaměstnavatelů v záchranných složkách – hasiči, a záchranné zdravotnické složky • termíny odvodu pojistného, případné pokuty, penále, „návrh milostivého léta“ v oblasti odpuštění hradit příslušenství z nedoplatků pojistného, a případných uložených pokut • specifické výpočty pojistného u zdravotního pojištění – kategorie poplatníků, specifické kódy, princip minimálního vyměřovacího základu a odvod pojistného – pojmy dopočet a výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu a z minimálního vyměřovacího základu • opravné přehledy o odvodu pojistného při zjednání nápravy chybně odvedeného pojistného
 • názorné příklady výpočtu pojistného, včetně případných oprav

daň ze závislé činnosti v 2023

 • formy daně – srážková, zálohová • zjištění základu daně • výpočet mzdy, platu, do základu daně • slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka • daňový bonus • tiskopisy pro rok 2023 • samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny • celá řada názorných postupů
 • uprchlíci – Ukrajinci a uplatnění slev a případných daňových zvýhodnění

další důležité informace

 • uprchlíci – a prodloužení jejich pobytu v rámci prodloužení Zákona Lex Ukrajina do 31.3.2023 • postupy podávání žádostí o registraci k prodloužení pobytu – pokyn Ministerstva vnitra • povinnosti uprchlíků 9 další možné prodloužení pracovněprávních vztahů občanů Ukrajiny – uprchlíků
 • zásadní změny vyhlášky 79/2013 Sb., vyhláškou 452/2022 od 1.1.2023 o provádění pracovně lékařských prohlídek – dohlídky pracovišť, periodické pracovně lékařské prohlídky a další změny v příloze k této vyhlášce • ukázka vnitřního firemního předpisu o postupech při pracovně lékařských prohlídkách podle novelizované vyhlášky
 • nejčastější dotazy a následné odpovědi při poskytování stravenkového paušálu pro rok 2023 • podmínky ve vazbě na daňovou uznatelnost, vnitřní firemní předpis ke stravenkovému paušálu.
 • základní informace o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání – praktická aplikace – Zákoník práce § 105, Nařízení vlády 170/2014 Sb., o evidenci a řešení pracovních úrazů • správné řešení této škodní události – povinnosti zaměstnavatele a poškozeného zaměstnance • měny u náhrad za újmu na zdraví od roku 2023 9 ukázka vnitřního předpisu o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. dubna 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19758
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat