Nerovnosti ve vzdělávání - Od měření k řešení

Autor: Petr Matějů, Jana Straková, Arnošt Veselý

  • Kód produktu: 38251
  • Nakladatelství: Slon
  • Počet stran: 496
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7419-032-2
  • Datum vydání: prosinec 2010
  • Vaše cena s DPH: 370 Kč
ks
    V prodeji
Kniha navazuje obsahově na publikaci (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice (Academia, 2006). V současné publikaci si autorský tým klade dva hlavní cíle. Zaprvé se snaží aktualizovat empirické poznatky z (Ne)rovných šancí a doplnit důležitá témata, která v (Ne)rovných šancích chyběla. Publikace tak přináší další statě zaměřené na témata, jako je vývoj nerovností v povinném vzdělávání, problematika víceletých gymnázií, nerovnosti při vstupu do terciárního vzdělávání, dopad struktury systému středního školství na formování vzdělanostních aspirací žáků. Nově se zde objevují analýzy zaměřené na nerovnosti v dalším vzdělávání, vzdělávání romských žáků a předčasné odchody ze vzdělávání. Druhým a hlavním cílem publikace je reflektovat současnou situaci v České republice z pohledu vzdělávací politiky a předložit alternativy řešení identifikovaných problémů. Ačkoli mezinárodní statistiky i renomované mezinárodní instituce Českou republiku již poměrně dlouho řadí k zemím z největšími vzdělanostními nerovnostmi, v době vzniku (Ne)rovných šancí si česká společnost ani česká odborná komunita nebyly vědomy toho, že vzdělanostní nerovnosti mohou v českém prostředí představovat důležité téma. Proto autoři považovali za důležité shromáždit další empirické doklady, které popisují situaci ČR a ukazují na hlavní problémy. Přínos publikace je tedy třeba spatřovat také ve formulování analyticky zakotvených doporučení, jak na popsanou situaci reagovat. Slouží český vzdělávací systém stejně všem dětem? Jaká je situace romských dětí v českém vzdělávacím systému? Je pravda, že víceletá gymnázia efektivně identifikují a rozvíjejí talenty? Kdo je v českém vzdělávacím systému ohrožen předčasnými odchody ze vzdělávání? Je bezplatné vysoké školství otevřenější než vysoké školství se školným a efektivním systémem finanční pomoci studentům? Umožnilo by ověřování studijních předpokladů spravedlivější výběr mezi uchazeči o studium na vysoké škole? Je další vzdělávání schopno kompenzovat nerovnosti vznikající v počátečním vzdělávání? Co jsou vzdělanostní nerovnosti a jak je lze empiricky zjišťovat? Jak se snižují nerovnosti v přístupu ke vzdělávání v zahraničí? Členové autorského týmu pocházeli převážně z pracovišť, která se podílela na řešení grantu „Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“, financovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v letech 2006-2009, tedy ze Sociologického ústavu AV ČR, z Národního ústavu odborného vzdělávání a z Národního vzdělávacího fondu. Ke zpracování témat, jimiž se tato pracoviště nezabývají, byli přizváni přední odborníci z dalších institucí.

Chcete se na něco zeptat?