Ochrana před nečinností veřejné správy

Autor: Kateřina Frumarová

 • Kód produktu: 65197
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 360
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-22-9
 • Datum vydání: prosinec 2012
 • Běžná cena s DPH: 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -49 Kč
 • Vaše cena s DPH: 441 Kč
ks
  V prodeji

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti a zásah do ústavně zaručených základních lidských práv a svobod, jakož i zásadní rozpor s pojetím veřejné správy jako služby veřejnosti vykonávané v souladu s principy tzv. dobré správy.


Publikace úvodem charakterizuje samotný pojem nečinnosti veřejné správy a právní ochrany před ní. Stěžejní část práce je věnována podrobnému rozboru jednotlivých možností (prostředků) právní ochrany před nečinností, jež adresátům veřejné správy poskytuje český právní řád, a to vždy s přihlédnutím nejen k teoretickým, ale i praktickým aspektům realizace ochrany před nečinností v praxi. Pozornost je tak postupně věnována možnostem ochrany před nečinností již v samotném řízení před orgány veřejné správy, následně pak prostředkům soudní ochrany a v neposlední řadě i různým doplňkovým (komplementárním) možnostem ochrany. Opomenuta není ani otázka právní odpovědnosti v souvislosti s nečinností, zejména pak problematika náhrady škody či nemajetkové újmy. V publikaci je zpracována veškerá relevantní judikatura k probírané problematice. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny případy z praxe.


Na závěr autorka shrnuje návrhy de lege ferenda.


Publikace je tak určena jak odborníkům z řad právní teorie i praxe, tak i běžnému občanovi, jež se každodenně střetává s výkonem veřejné správy.


Z recenze doc. JUDr. Márie Srebalové, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra správneho a environmentálneho práva):
 • Posudzovaná monografia je zameraná na živú a vyvíjajúcu sa tému. Táto je zaujímavá a aktuálna z hľadiska právnej teórie, ale aj z hľadiska právnej praxe.

 • Ochrana pred nečinnosťou verejnej správy je v nej spracovaná nielen prehľadom možných prostriedkov právnej ochrany, ale venuje sa aj súvisiacim právnym aj mimoprávnym otázkam. Autorka nadväzuje na svoju predchádzajúcu publikačnú činnosť a komplexne analyzuje predmetnú problematiku. Istým spôsobom tak sumarizuje výsledky svojho bádania v otázkach nečinnosti verejnej správy.

 • Monografia predstavuje príjemné, kultivované čítanie a vyjadruje sa k aktuálnym problémom. Osobitne oceňujem odvahu autorky venovať sa téme, ktorej materiálny základ predstavuje veľké množstvo právnych noriem, zahraničných právnych úprav, ako aj judikatúry českých súdov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

 • Autorka naplnila cieľ, ktorý si stanovila, a to priniesť komplexný a systematický pohľad na problematiku ochrany pred nečinnosťou verejnej správy, čo spočíva najmä v súhrnnom vymedzení a výklade jednotlivých prostriedkov právnej ochrany, ktoré majú adresáti verejnej správy v českom právnom poriadku k dispozícii, a na vzájomné väzby medzi nimi.

 • Chcete se na něco zeptat?