ON-LINE webinář Praktikum pro personalisty a mzdové účetní • dvoudenní seminář

Určeno pro: pro personalisty a mzdové účetní • aplikační dvoudenní seminář.

Program semináře je rozložen tak, že se ho mohou účastnit zájemci jen jeden den, personalista – první den, mzdová účetní – druhý den

Webinář je interaktivní, budete potřebovat mikrofon a webkameru (webkamera není podmínkou)

Program semináře:

1. den 18. květen • personální problematika

osobní a mzdová agenda • povinnosti zaměstnavatele

 • vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti • osobní spis • ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance • vnitřní firemní předpisy • předsmluvní povinnosti zaměstnavatele • vstupní a školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání

zákon o pracovnělékařské službě

 • právní předpisy upravující probelmatiku pracovně-lékařských služeb • co musí doržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec • zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací) • vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek
 • pracovnělékařské prohlídky v době koronavirové (mimořádné opatření vlády) – pokyn Ministerstva zdravotnictví! Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky • prováděcí vyhláška k Zákonu o pracovně-lékařských službách • jak má reagovat zaměstnavatel po zrušení nouzového stavu – dodatečné praocvně lékařské prohlídky
 • doporučené vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovně-lékařských prohídek • žádost o posudek – jeho obsah • posudek a jeho obsah • možnost uplatnění námitek do výroku

zákoník práce

 • uzavírání pracovněprávních vztahů • náležitosti pracovní smlouvy • informování o obsahu pracovního poměru • zkušební doba • uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou • dohody o pracích mimo pracovní poměr • doporučené vzory • doručování písemností
 • změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, zásadní změny v doručování písemností a možné formy • obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání • pracovní posudek • archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu ( mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd. • archivační a skartační řád

pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody

 • určování pracovní doby • rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy, pojem čtyř směnný provoz
 • práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking • pojmy • řešení zásadních otázek při práci z domova • doporučené postupy
 • práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost • přestávky mezi směnami a v týdnu • pružná pracovní doba po novele Zákoníku práce • evidence pracovní doby • na co se zaměřuje inspektorát práce
 • překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • překážky v práci podle Zákoníku práce • obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci • rodičovský příspěvek • překážky v práci na straně zaměstnavatele ve vazbě na pandemickou situaci
 • náhrady škody • pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce • nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů • odškodňování úrazů a nemocí z povolání • výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce • změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku
 • agenturní zaměstnávání – Zákon o zaměstnanosti a Zákoník práce • dohoda mezi uživatelem a agenturou práce • doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce

2. den 19. květen • mzdová problematika

odměňování zaměstnanců - mzda, plat odměna

 • zařazování zaměstnanců – mzda, plat • mzdový výměr, platový výměr • právní předpisy • minimální zaručená mzda • smluvní mzda • co není mzdou, platem • zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu • odměna za pracovní pohotovost
 • praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny

průměrný výdělek

 • rozhodné období • započitatelný výdělek • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • zvláštní výpočty průměrného výdělku • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce

srážky ze mzdy

 • srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu • další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy • příjmy, které se zahrnují pro účely srážek • pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávky • výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby • insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům • celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů

dovolená

 • určení dovolené a její rozsah • zákonná dovolená • dodatková dovolená a dovolená benefitní – další • čerpání dovolené • náhrady za nevyčerpanou dovolenou • náhradní doby a jejich započitatlenost pro nárok na dovolenou • praktické ukázky výpočtů – stručný přehled povinností zaměstnavatele, ale i zaměstnance v této problematice

další důležité informace

 • program ANTIVIRUS po 30.4. • kurzarbeit – bude-li schválen • na co se zaměřují kontroly inspekce práce – čerpání příspěvku z programu Antivirus • praktické poznatky a zkušenosti lektora
 • příspěvek ke karanténě nebo izolaci tzv. Izolačka – zkušenosti v praxi lektora za měsíce březen a duben
 • krizové ošetřovné – jeho výše, postupy a jak na čerpání ošetřovného při případné rotační výuce po uvolnění restrikcí od poloviny dubna 2021
 • tento bod bude aktualizován dle platné legislativy k datu konání webináře

FAKTURU ZASÍLÁME DRUHÝ DEN KONÁNÍ

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 18. května 2021, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 19272
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 990 Kč Objednat