Powered by Smartsupp

Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů

Autor: Jiří Strouhal

  • Kód produktu: 52729
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 260
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-7357-557-1
  • Datum vydání: září 2010
  • Vaše cena s DPH: 325 Kč
ks
    Na dotaz
Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů

Publikace je zaměřena na zachycení finančního majetku v účetnictví podnikatelů. Je rozdělena do třech částí: první se věnuje oceňování aktiv v obecné rovině, ať již z pohledu českých pravidel, tak podle mezinárodních standardů IFRS; druhá část je zaměřena na účtování peněžních prostředků (hotovost, ceniny, peníze na účtu, krátkodobé vklady), jakož i bankovních úvěrů. Stěžejní třetí část se zaobírá účtováním a oceňováním cenných papírů, zejména pak akcií, dluhopisů, směnek a derivátových kontraktů. Pro úplnost je zde nastíněno nejen účtování investorů, ale i emitujících účetních jednotek, jakož i základní pravidla pro vykazování podle standardů IFRS.

Celý text je vysvětlen na celé řadě praktických příkladů, na nichž je zároveň naznačen dopad jednotlivých transakcí na rozvahu společnosti. Součástí publikace je platné znění legislativy pro danou oblast, čtenáři rovněž ocení překladový můstek klíčových účetních pojmů do anglického jazyka.

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

V současnosti působí na Katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se zaměřuje na oblast vykazování cenných papírů a na české účetní výkaznictví. Je autorem více než desítky článků publikovaných v uznávaných databázích (ISI, SCOPUS), jakož i knižních monografií z oblasti účetnictví a finančního managementu. Je znám nejen svou bohatou celosvětovou přednáškovou činností v rámci mezinárodních vědeckých konferencí, ale i členstvím v edičních radách recenzovaných vědeckých časopisů v Jižní Africe, USA, Velké Británii a Austrálii. V rámci systému certifikace účetní profese v ČR dosáhl stupně účetní expert. V letech 2007-2009 byl členem Komitétu pro vzdělávání a certifikaci účetních, a dále členem výboru Komory certifikovaných účetních. Od roku 2010 je viceprezidentem Komory certifikovaných účetních České republiky.


Recenze:

Účetní vykazování finančního majetku podnikatelskými subjekty se stává v současné době významnou oblastí účtování cenných papírů a dalších souvisejících peněžních operací. Publikace je zaměřena na účtování a oceňování dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, zejména pak na oblast cenných papírů. Jedná se o souhrnnou metodickou příručku včetně příkladů a dopadů na účetní výkazy.

Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s problematikou účetnictví a oceňování rozvahových položek z pohledu českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Druhá kapitola objasňuje problematiku účtování peněžních prostředků.

Těžiště publikace představuje třetí kapitola, které je věnována problematice účtování o cenných papírech, dluhopisech, směnkách, účtování a oceňování základních derivátových kontraktů, a vykazování cenných papírů podle IFRS. Je zde poskytnuto vysvětlení základních principů zajišťovacího účetnictví. Čtenář je také seznámen s vývojem vykazování finančních nástrojů podle IFRS do současnosti. V závěru publikace je provedena komparace mezi požadavky českého výkaznictví s požadavky IFRS. Problematika je vysvětlována na celé řadě příkladů.

Součástí publikace jsou vybrané účetní předpisy a česko-anglická účetní terminologie, kterou čtenáři velmi ocení.

Publikace představuje velmi užitečný praktický návod pro podnikatele a také pro účetní, které účtují a sestavují účetní závěrku. V neposledním řadě se bude jednat o užitečnou učební pomůcku jak pro studenty středních a vysokých ekonomických škol, tak i pro rekvalifikační kursy celoživotního vzdělávání.

Ing. Marie Paseková, Ph.D.

ústav financí a účetnictví


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Chcete se na něco zeptat?