Pětifaktorový model v psychologii osobnosti - přístupy, diagnostika, uplatnění

Autor: Martina Hřebíčková

  • Kód produktu: 88865
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 256
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3380-7
  • Datum vydání: květen 2011
  • Vaše cena s DPH: 149 Kč
ks
    Na dotaz

Monografie shrnuje poznatky o pětifaktorovém modelu osobnosti, který se v posledním dvacetiletí stal v psychologii nejvlivnějším rámcem pro popis a výklad osobnosti. Pětifaktorový model vychází z lexikálních výzkumů slov popisujících osobnost. Čtenáři se dozvědí o metodách uplatňovaných při diagnostice osobnosti, jako jsou například NEO inventáře používané v České republice a na Slovensku. Autorka uvádí nové poznatky o stabilitě a shodě při posuzování osobnostních vlastností. V knize je představen i nový směr v bádání o rysech v rámci tzv. mezikulturní psychologie rysů. Publikace přináší nejen různé teoretické pohledy na pětifaktorový model osobnosti, ale také praktické poznatky o jeho uplatňování v pracovní, poradenské a klinické psychologii. Je určena studentům psychologie, psychologům zabývajícím se diagnostikou osobnostních vlastností v oblasti poradenství, psychologie práce a organizace či klinické psychologie a všem, kdo se zajímají o osobnost člověka.


Obsah:


OBSAH

ÚVOD DO PROBLEMATIKY OSOBNOSTNÍCH VLASTNOSTÍ

1. LEXIKÁLNÍ PŘÍSTUP K PĚTIFAKTOROVÉMU MODELU OSOBNOSTI

1.1 Historie pětifaktorového modelu

1.2 Teoretické a technické předpoklady lexikálních výzkumů

1.2.1 Faktorová analýza

1.3 Lexikální analýzy osobnostních deskriptorů

1.3.1 Taxonomické projekty v americké angličtině

1.3.2 Česká taxonomie

1.3.3 Holandská taxonomie

1.3.4 Německá taxonomie

1.3.5 Italská taxonomie

1.3.6 Maďarská taxonomie

1.3.7 Polská taxonomie

1.3.8 Ruský taxonomicky orientovaný výzkum

1.3.9 Chorvatská taxonomie

1.3.10 Španělská lexikální studie

1.3.11 Lexikální výzkum ve francouzštině (kanadská studie)

1.3.12 Řecká taxonomie

1.3.13 Hebrejská taxonomie

1.3.14 Turecká taxonomie

1.3.15 Korejská taxonomie

1.3.16 Lexikální výzkumy v tagalštině (filipínská taxonomie)

1.4 Kvantitativní srovnání faktorů odvozených z lexikálních studií

1.5 Šestifaktorová a sedmifaktorová struktura

1.6 Kvalitativní srovnání faktorů odvozených z lexikálních studií

1.7 Reprezentativní taxonomie osobnostně relevantních sloves a podstatných jmen

1.7.1 Charakterizování osobnosti za použití různých slovních druhů

1.7.2 Taxonomie osobnostně relevantních sloves v holandštině

1.7.3 Taxonomie českých osobnostně relevantních sloves

1.7.4 Taxonomie osobnostně relevantních podstatných jmen

1.7.5 Porovnání struktury přídavných jmen a typových podstatných jmen

1.8 Nová holandská taxonomie: budoucnost lexikálních výzkumů

1.9 Kruhový model rysů

1.9.1 Uplatnění AB5C taxonomie

2. METODY PRO DIAGNOSTIKOVÁNÍ PĚTI DIMENZÍ OSOBNOSTI

2.1 Škály přídavných jmen (markery)

2.1.1 Inventář přídavných jmen (IPJ-R)

2.2 Dotazníky a inventáře pro diagnostiku pěti dimenzí osobnosti

2.2.1 NEO Osobnostní inventáře

2.2.2 The Five Factor Personality Inventory (FFPI)

2.2.3 The Big Five Questionnaire (BFQ)

2.2.4 The Five Factor-Nonverbal Personality Questionnaire

2.2.5 Psychometrické charakteristiky metod

2.3 Diagnostika pěti dimenzí osobnosti u dětí

2.4 Alternativní metody pro diagnostiku osobnostních vlastností

3. DISPOZIČNÍ PŘÍSTUP KE ZKOUMÁNÍ PĚTIFAKTOROVÉHO MODELU OSOBNOSTI

3.1 Shoda mezi posuzovateli při posuzování osobnosti

3.1.1 Metodologické souvislosti výzkumu shody

3.1.2 Realistický model správnosti (The Realistic Accuracy Model – RAM)

3.1.3 Moderátory správnosti

3.1.4 Interakce mezi moderátory

3.1.5 Zkoumání shody mezi posuzovateli v ČR a v mezikulturním kontextu

3.2 Vývojové trendy pěti dimenzí osobnosti

3.2.1 Zkoumání stability a změny osobnosti

3.3 Rodové odlišnosti osobnostních charakteristik

3.4 Mezikulturní psychologie rysů

3.4.1 Česká národní povaha a pět dimenzí osobnosti

3.4.2 Zkoumání osobnostních charakteristik v různých zemích

3.4.3 Národní stereotypy a osobnostní vlastnosti

3.5 Teoretické perspektivy pětifaktorového modelu osobnosti

3.5.1 Pětifaktorová teorie osobnosti (PFT)

3.5.2 Evoluční přístup k pětifaktorovému modelu

3.5.3 Socioanalytická perspektiva výkladu pěti dimenzí osobnosti

3.5.4 Dyadicko-interakční přístup k pětifaktorovému modelu

3.5.5 Typologický přístup k pětifaktorovému modelu

4. UPLATNĚNÍ PĚTIFAKTOROVÉHO MODELU OSOBNOSTI

4.1 Poradenská a klinická psychologie a psychiatrie

4.2 Behaviorální lékařství a psychologie zdraví

4.3 Výběr profese, pracovní, podniková a organizační psychologie

4.4 Pedagogická praxe a pedagogicko-psychologické výzkumy

4.5 Pětifaktorový model ve výzkumech v České republice a ve Slovenské republice

O AUTORCE

SUMMARY

LITERATURA

VĚCNÝ REJSTŘÍK

JMENNÝ REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?