Poruchy socializace u dětí a dospívajících

Autor: Richard Jedlička a kolektiv

 • Kód produktu: 89845
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 544
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5447-5
 • Datum vydání: říjen 2015
 • Běžná cena s DPH: 559 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -67 Kč
 • Vaše cena s DPH: 492 Kč
ks
  V prodeji

Autoři analyzují faktory ovlivňující primární a sekundární socializaci. Soustřeďují pozornost na otázky norem a normality lidského chování, včetně kritického přehledu reprezentativních teorií sociálních deviací. Zabývají se však také zvládáním životních potíží a stresu u dětí a dospívajících a věnují se příčinám duševní krize, rozpoznání krizového vývoje a zásadám pomoci ohroženým mladým lidem. Na případových studiích ilustrují rizika zanedbání podpory jedinců v životní krizi, poukazují na časté příčiny závadového chování, psychických poruch, vzniku závislostí a suicidiálních projevů. Jedna z kapitol se zaměřuje i na pastorační péči o děti a mládež ve zlomových situacích. Čtenáři se seznamují s teorií a praxí arteterapie, artefiletiky, výchovné dramatiky, muzikoterapie a muzikofiletiky včetně jejich uplatnění v prevenci i při nápravě poruch sebepojetí či sociálního zařazení. Publikace nezapomíná ani na pedagogicko-psychologické poradenství, služby poskytované rodičů

m a dalším vychovatelům školními psychology, poradnami, speciálněpedagogickými centry a středisky výchovné péče. Neopomíjí diskusi týkající se integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do škol běžného vzdělávacího proudu, tvorby inkluzivního prostředí ani problémy institucionální péče o děti a mládež s vážnými výchovnými problémy. Pozornost je rovněž věnována sebezkušenostnímu výcviku psychosociálních dovedností u pracovníků pomáhajících profesí a poskytování supervizní podpory ve školství.OBSAH:ÚVOD

I. SOCIALIZAČNÍ PROCES, JEHO FAKTORY A KONCEPCE

1. Jak je možné rozumět pojmu socializace?

1.1 Přirozenost lidského chování a výchova

1.2 Koncepce socializačních procesů

2. Hlavní činitelé socializace

2.1 Úloha a význam rodiny

2.2 Skupiny vrstevníků

2.3 Škola jako socializační instituce

2.4 Komunikační média

II. PROBLÉMY NOREM A NORMALITY CHOVÁNÍ

1. Jak rozumět pojmům „norma“ a „normalita“?

1.1 Vymezení rizikového chování a sociálněpatologických jevů

2. Sociální deviace a společenský řád

2.1 Jak rozumět pojmu „deviace“?

2.2 Funkce deviací

2.3 Deviace a sociální kontrola

2.4 Paradoxní důsledky sociální kontroly

3. Přehled teorií sociálních deviací

3.1 Osvícenství a počátky kriminologie

3.2 Fyziognomické teorie deviací

3.3 Moderní sociobiologické teorie

3.4 Psychologické teorie deviací

3.5 Sociálně ekologická škola

3.6 Teorie kulturního přenosu

3.7 Teorie strukturálního napětí

3.8 Teorie sociální kontroly

3.9 Teorie nálepkování

3.10 Teorie sociálního konfliktu

3.11 Interpretativní fenomenologická sociologie a teorie deviací

4. Zločin a právní systém

4.1 Kriminalita bílých límečků a mládež

4.2 Organizovaná kriminalita

4.3 Kriminalita bez obětí

4.4 Sociální důsledky deviací

III. ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE A NEBEZPEČÍ KRIZE

1. Životní obtíže a adaptabilita mladého jedince

1.1 Jak rozumět pojmu „krize“ a co ji vyvolává?

1.2 Citové ztráty, neštěstí, traumata a katastrofy

1.3 Problémy a krize z nezvládnutých životních změn

1.4 Počátek a průběh stadií krize

1.5 Zpracování krize jako životní výzvy

1.6 Zvláštnosti krizového vývoje u dětí a dospívajících

2. Nezpracované obtíže, krize a jejich důsledky

2.1 Reakce na zátěž, stres a odolnost

2.2 Vadná socializace, stres a psychosomatická onemocnění

2.3 Neurózy, neřešené konflikty a krize

2.4 Deprese, psychotická onemocnění, návykové látky

2.5 Suicidiální vývoj a riziko sebevraždy

3. Sociální opora a krizová intervence

3.1 Jak rozumět pojmu „sociální opora“?

3.2 Specifika přístupu k jedinci zasaženému krizí

3.3 Souhrnné zásady krizové intervence

4. Pastorační péče o děti a dospívající v tíživé životní situaci

4.1 Jak rozumět pojmu „pastorace“?

4.2 Pastorace jako péče o identitu

4.3 Problém sektářství z hlediska pastorační péče

IV. UPLATNĚNÍ EXPRESIVNÍCH AKTIVIT PŘI POZITIVNÍ PREVENCI

1. Jak rozumět pojmu „expresivní činnosti“?

2. Využití artefiletiky a arteterapie při prevenci

2.1 Výchozí předpoklady arteterapeutického procesu

2.2 Jak rozumět pojmu „arteterapie“?

2.3 Základní terapeutický paradox

2.4 Co se dělá v arteterapii?

2.5 Arteterapeutické přístupy: tvůrčí proces a interpretace

2.6 Produktivní a receptivní arteterapie

2.7 Příprava pedagogů v artefiletice

2.8 Konstruktivistické východisko artefiletického programu

2.9 Proč je v artefiletice důležitá znalostní báze

2.10 Klíčové momenty artefiletického procesu

2.11 Artefiletika jakou součást nové kultury vyučování

3. Osobnostní a sociální výchova ladem ležící

3.1 Jak rozumět pojmu „osobnostní a sociální výchova“?

3.2 OSV jako (málo využívaná) forma prevence

4. Výchovná dramatika aneb Prevence mezi realitou a fikcí…

4.1 Jak rozumět pojmům „dramatická/divadelní výchova“?

4.2 Dramatická výchova a prevence

4.3 Další systémy využívající hraní rolí

5. Muzikofiletika jako prostředek prevence

5.1 Hudba a člověk

5.2 Jak rozumět pojmu „muzikofiletika“?

5.3 Hudebně prožitkové metody ve výchově a prevenci

V. PORADENSKÝ A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÝ SYSTÉM VE ŠKOLSTVÍ

1. Jak rozumět pojmu „poradenský systém ve školství“?

1.1 Školní psycholog v roli průvodce žáka životem

1.2 Pedagogicko-psychologické poradny

1.3 Speciálně pedagogická centra

1.4 Střediska výchovné péče

1.5 Preventivně výchovná péče ve školách

1.6 Preventivní programy školy

2. Prevence selhávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2.1 Jak rozumět pojmu „žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“?

2.2 Vzdělávání žáků se speciálními potřebami v ČR

2.3 Východiska pro modernizaci systému základního vzdělávání

2.4 Integrační trendy v Evropě

2.5 Příprava učitele ve vybraných zemích EU

2.6 Podpora žáka ve vybraných zemích EU

3. Péče o děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

3.1 Složky systému péče o děti s vážně narušeným vývojem

3.2 Jak rozumět termínu „náhradní rodinná péče“?

3.3 Charakteristika školských výchovných zařízení

3.4 Diagnostický ústav

3.5 Dětský domov

3.6 Výchovný ústav

3.7 Děti a dospívající ve výchovných ústavech

3.8 Včasná intervence: nejúčinnější prevence sociální patologie

SOUHRN

SUMMARY

O AUTORECH

PRAMENY A LITERATURA

ZKRATKY

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

VĚCNÝ REJSTŘÍK

JMENNÝ REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?