Pracovnělékařská služba a aktuality v ní • prezenčně v Ostravě

Určeno pro: zástupce všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost, podnikající fyzické osoby, poskytovatele pracovnělékařských služeb, personalisty, vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení, osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik, techniky BOZP, manažery BOZP, auditory, členy odborových organizací a rad zaměstnanců, zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a všem dalším zájemcům - vedoucí pracovníky, mzdové účetní, pracovníky PaM a všechny, kteří chtějí získat přehled a aktuální informace z této oblasti

 • Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce • zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách) a práce na její novelizaci
 • Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, riziko ohrožení zdraví (profesní riziko)
 • Pracovnělékařská služba, její obsah • poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS • změny časových normativů ve vyhlášce
 • Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
 • Institut pověřeného poskytovatele
 • Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání • vstupní při změně práce • periodické • mimořádné a výstupní • jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
 • Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava)
 • Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Úprava pro agenturní zaměstnance
 • Mladiství a žáci
 • Financování (vč. vstupních prohlídek)
 • Lékařské posudky • výpis ze zdravotnické dokumentace
 • Platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky • možnost vzdát se opravného prostředku
 • Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
 • Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti • souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci
 • Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce (změny)
 • Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb. včetně Covid 19
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. června 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24691
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat