Praktikum pro personalisty a mzdové účetní • dvoudenní seminář • prezenčně i on-line

Určeno pro: začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance. Program semináře je rozložen tak, že se ho mohou účastnit zájemci z jedné společnosti jen jeden den, personalista – první den, mzdová/ý účetní – druhý den. Také se můžete účastnit pouze jeden den, cena za den/osobu je 2.590 Kč

Program semináře:

1. den • 12. červen • personální problematika

Personální agenda • povinnosti zaměstnavatele – přijímací řízení, předsmluvní povinnosti a dodržování zásad zachování ochrany osobních údajů a jejich zpracování

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • osobní spis, doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • pracovní řád • termíny ve vztahu k dalším institucím – odhlašování a přihlašování a další informační povinnosti • specifika při uzavírání pracovněprávních vztahů s uprchlíky – Ukrajina 2023
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy

Zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě,
 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • zásadní změny v prováděcí vyhlášce k Zákonu o pracovně lékařských službách • nová vyhláška 452/2022 Sb. s účinností od 1.1.2023 - podrobný komentář
 • vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť • návrh na zrušení vstupních prohlídek u kategorie první a druhé

Zákoník práce od roku 2023 a jeho možná navrhovaná novela v průběhu roku 2023 a od 1.1.2024

 • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • nelegální práce a její možné dopady • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru • dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti, odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami, odměňování „dohodářů“, účast na pojištění, uplatnění možných slev na dani, úrazové pojištění při výkonu práce
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, doručování písemností a možné formy • ochranná doba • vytýkací řízení
 • informace o změnách v oblasti zákoníku práce z pohledu personalisty a mzdové účetní – změny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, změny při vysílání zaměstnanců do ciziny, práce mimo pracoviště zaměstnavatele, a další drobné úpravy…….

Zákon o zaměstnanosti

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání • povinnost evidovat zaměstnávání občanů EU a cizinců, vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance, klady a zápory agenturního zaměstnávání

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2023

 • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce mimo pracoviště zaměstnavatele – porovnání současné právní úpravy a navrhované změny • dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost
 • dovolená a její určení základní nejdůležitější informace – čerpání, krácení, převody z roku do roku, mateřská dovolená a dovolená
 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná práce - praktické zkušenosti • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, otcovská dovolená – nový § 195a Zákoníku práce.
 • náhrady škody v roce 2023 • pracovní úrazy • evidence PÚ základní nejdůležitější informace v této oblasti a důležité novinky • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy doporučené postupy • povinnosti personalistů

2. den • 13. červen • mzdová problematika

Průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti

 • výpočet průměrného výdělku – pojmy rozhodné období, započitatelný příjem, formy zjištění průměrného výdělku. zvláštní výpočty průměrného výdělku – pravděpodobný výdělek, příjmy zúčtované do jiného rozhodného období, než je čtvrtletí, průměrný výdělek pro zjištění náhrady za ztrátu na výdělku při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, průměrný výdělek u DPP a DPČ, průměrný výdělek pro úřad práce
 • názorné ukázky výpočtů průměrného výdělku

Mzdové výpočty

 • mzda, plat • výčet právních předpisů • způsoby odměňování • názorné ukázky základních příplatků ke mzdě, nebo platu – práce přesčas, ve svátek, o víkendu, v noci, zvláštní příplatky, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za ztížené prostředí, odměna za pohotovost nenárokové složky – rozdíly v pojmech odměna, prémie, osobní příplatek • mzda, nebo plat při plnění pracovních úkolů při pracovní cestě, kdy se posuzuje v rámci pracovní cesty příplatek za přesčas, zvláštní specifické případové studie

Dovolená v roce 2023

 • zásadní principy posouzení nároku na dovolenou, výměra dovolené, určení poměrné části dovolené z ročního výměru, dodatková dovolená u zvláštních skupin zaměstnanců a její výpočet, doby, které se posuzují pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná, mateřská dovolená a dovolená, krácení dovolené, proplácení dovolené

Srážky ze mzdy 2023

 • výčet právních předpisů týkající se problematiky srážek ze mzdy nebo platu • vyživované osoby a jejich dokladovost, ve smyslu Občanského zákoníku • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • pořadí prováděných srážek • charakter zajištěných pohledávek – přednostní a nepřednostní pohledávky • výpočet srážek podle poslední právní úpravy
 • oddlužení fyzické osoby formou splátkového kalendáře • součinnost plátce příjmu s ostatními plátci příjmu povinného – souběh dalších příjmů u ostatních plátců • součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem

Mzdová účetní a výpočty náhrad za újmu na zdraví pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání

 • praktické ukázky výpočtů náhrad za újmu na zdraví, spolupráce zaměstnavatel a pojišťovna Kooperativa, nebo Generali • odvod povinného úrazového pojištění

Stravování zaměstnanců

 • stravenky, stravné, stravenkový paušál a jeho klady a zápory, další možnosti jak umožnit zaměstnanci vhodně se stravovat

Aktuality podle vývoje legislativy ke dni konání semináře

diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. června 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19801
 • Stav: Připravujeme
Cena: 4 890 Kč Objednat