Tvorba strategie a strategické plánování - Teorie a praxe

Autor: Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek

  • Kód produktu: 89207
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 384
  • Vazba: váz., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3985-4
  • Datum vydání: srpen 2012
  • Vaše cena s DPH: 495 Kč
ks
    Na dotaz

Kvalitní strategie a strategické plánování představují jeden ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity. Tato kniha pomůže manažerům, kteří rozhodují o volbě strategie a tvorbě strategických plánů i pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě těchto plánů, zvýšit kvalitu tvorby strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán, jejich realizaci, kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací. Kniha je na českém trhu zcela ojedinělá tím, že se hlavně zaměřuje na postup implementace formulované strategie, kde přináší uspořádaný soubor poznatků integrující teoretické poznatky se zkušenostmi z hospodářské praxe. První dvě kapitoly knihy se věnují strategickému řízení, měření a řízení firemní výkonnosti a tvorbě soustavy strategických plánů včetně plánování zdrojů pro jejich zabezpečení. Klíčové postavení v rámci strategických plánů zaujímá strategický investiční a finanční plán, a proto se jejich tvorbě, analýze a ho

dnocení včetně uplatnění počítačové podpory věnují další dvě kapitoly knihy. Stejně jako kvalitní strategie a strategické plány je důležitá jejich implementace, na kterou se zaměřuje kapitola věnovaná hodnocení strategie a strategickému controllingu. Kniha neopomíjí ani další významné aspekty strategického managementu, kterým jsou věnovány kapitoly zaměřené na řízení růstu, fůze a akvizice, dále na strategický management rizika včetně krizového řízení a informační podporu strategického plánování pomocí nástrojů Business/Competitive Intelligence. Závěrečná kapitola se zaměřuje na strategické plánování v hospodářské praxi. Autory publikace jsou uznávaní odborníci s teoretickým zázemím i zkušenostmi z vyšších manažerských postů včetně specialisty na tvorbu systémů počítačové podpory finančního plánování a investičního rozhodování.OBSAH:O autorech 11

Předmluva 15

Část I Strategické řízení a plánování

1 Strategický management 21

1.1 Směry rozvoje strategického managementu 22

1.1.1 Významné osobnosti strategického managementu- stěžejní díla 24

1.2 Definice strategického managementu 25

1.3 Fáze strategického managementu 27

1.3.1 Formulace strategického záměru 27

1.3.2 Tvorba strategického plánu 28

1.3.3 Implementace strategie 28

1.3.4 Hodnocení strategie 29

1.4 Úrovně řízení podle hlediska času a hierarchie 29

1.5 Model strategického managementu 32

1.6 Strategická východiska 33

1.6.1 Poslání, vize, strategické cíle - vymezení strategických východisek 33

1.6.2 Postup při souhrnném zpracování strategických východisek 37

1.7 Identifikace faktorů ovlivňujících strategický záměr 38

1.7.1 Analýza prostředí ovlivňujícího strategická východiska 38

1.8 Scénáře vývoje prostředí 46

1.8.1 Stanovení základních trendů vývoje makroprostředí a mezoprostředí47

1.8.2 Stanovení interního potenciálu firmy 47

1.8.3 Identifikace zájmů a?postojů klíčových stakeholders 49

1.8.4 Identifikace faktorů rizika a stanovení jejich významnosti 49

1.8.5 Formulace základních scénářů a?testování jejich konzistence 49

1.8.6 Stanovení pravděpodobnosti scénářů 50

1.9 Revize výchozího strategického záměru 51

1.9.1 Tvorba variant strategie 51

1.9.2 Hodnocení a?výběr strategických variant 58

1.9.3 Korekce strategických východisek 62

Shrnutí 63

Dodatek I Obecná typologie strategie 65

Dodatek II Postupy aplikace vybraných metod používaných při tvorbě

strategického plánu 70

Literatura 80

2 Tvorba strategického plánu 83

2.1 Hlavní charakteristiky strategického plánování 84

2.2 Členění plánů 84

2.2.1 Členění dle časového hlediska 84

2.2.2 Členění dle věcné náplně 85

2.2.3 Členění dle úrovně rozhodovacího procesu 86

2.2.4 Členění dle účelu 87

2.3 Strategický plánovací cyklus 88

2.4 Revize a?korekce výchozích předpokladů 88

2.5 Stanovení strategických cílů 89

2.6 Postup tvorby strategického plánu 89

2.7 Přístupy k tvorbě plánů 91

2.8 Postupové kroky tvorby strategických plánů 91

2.9 Formulování strategických operací 92

2.10 Strategické plány na úrovni podnikatelských jednotek 93

2.11 Strategické plány na úrovni týmů a?procesů 95

2.12 Funkční strategie a?strategické plány 95

2.12.1 Dekompozice firemních cílů na dílčí cíle 95

2.12.2 Přiřazení strategických operací dílčím cílům 96

2.12.3 Obchodní a?marketingový strategický plán 96

2.12.4 Strategický výrobní plán 97

2.12.5 Strategický plán řízení jakosti 97

2.12.6 Strategický plán ochrany životního prostředí a?bezpečnosti práce 99

2.12.7 Strategický plán zásobování a?logistiky 100

2.12.8 Strategický plán výzkumu, vývoje a?technického rozvoje 101

2.12.9 Strategický plán řízení údržby 102

2.12.10 Strategický plán řízení lidských zdrojů 102

2.12.11 Strategický plán řízení informačních a komunikačních technologií (ICT) 103

2.12.12 Strategický plán budování firemní identity a?firemního image 104

2.12.13 Strategický plán řízení firemních rizik 105

2.12.14 Strategický investiční plán 105

2.12.15 Strategický finanční plán 106

2.13 Formulace strategických plánů na procesním základě 107

2.14 Klíčové a?kritické faktory úspěchu tvorby plánů 109

2.15 Implementace firemní strategie 110

2.16 Balanced Scorecard 111

2.16.1 Princip metody BSC 111

2.16.2 Zákaznická perspektiva 113

2.16.3 Finanční perspektiva 113

2.16.4 Perspektiva interních procesů113

2.16.5 Perspektiva potenciálu 114

2.16.6 BSC jako systémový nástroj řízení firemní výkonnosti 114

2.16.7 Postup zavádění metodiky BSC 114

2.16.8 Integrace Balanced Scorecard do strategického plánu 116

2.16.9 Integrace metodiky BSC do systému reportingu organizace 116

2.16.10 Přednosti a?přínosy metody Balanced Scorecard 117

2.17 Strategické mapy 118

2.17.1 Model strategické mapy 119

2.17.2 Použití strategické mapy 120

Shrnutí 122

Literatura 123

3 Tvorba a?řízení investičního programu 125

3.1 Charakter úlohy tvorby investičního programu 126

3.2 Cíle tvorby a řízení investičního programu 127

3.3 Požadavky na projekty ucházející se o zařazení do investičního programu 129

3.3.1 Vazba projektů na firemní strategii 129

3.3.2 Vícekriteriální hodnocení projektů 129

3.3.3 Společný scénář 133

3.3.4 Forma vyjádření rizika 133

3.4 Požadavky na vytvářený investiční program 135

3.4.1 Realizovatelnost investičního programu 135

3.4.2 Vyváženost investičního programu 135

3.4.3 Přijatelné riziko 136

3.4.4 Časový horizont tvorby investičního programu 137

3.5 Proces tvorby investičního programu 138

3.5.1 Alokace omezených zdrojů 138

3.5.2 Tvorba portfolií podle kategorií projektů a vyváženost

investičního programu 139

3.5.3 Tvorba investičního programu a?jeho hodnocení139

3.6 Optimalizace tvorby portfolií dle kategorií projektů 142

3.6.1 Charakter optimalizační úlohy 142

3.6.2 Optimalizace při jediném omezení 143

3.6.3 Optimalizace při více omezeních 145

3.6.4 Optimalizace portfolia projektů za rizika 145

3.6.5 Diverzifikace investičního programu a jeho riziko 146

3.7 Aktualizace investičního programu 147

3.7.1 Aktualizace hodnocení projektů 148

3.7.2 Restrukturalizace investičního programu 149

3.7.3 Hodnocení investičního programu 149

3.8 Implementace portfoliového přístupu k tvorbě investičního programu 150

Shrnutí 152

Dodatek I Analýza rizika investičních projektů simulací Monte Carlo 154

Dodatek II Optimalizace portfolia při více omezeních 158

Dodatek III Diverzifikace investičního programu a jeho riziko 163

Literatura 164

4 Tvorba strategického finančního plánu 165

4.1 Náplň strategického finančního plánu 166

4.2 Východiska tvorby strategického finančního plánu 167

4.2.1 Finanční strategie firmy 167

4.2.2 Strategické cíle firmy 176

4.2.3 Výsledky finanční analýzy 179

4.2.4 Soustava strategických funkčních plánů 179

4.3 Tvorba strategického finančního plánu 180

4.3.1 Metody prognózování 180

4.3.2 Plánový výkaz zisků a ztrát 183

4.3.3 Plánová rozvaha 187

4.3.4 Plán peněžních toků 193

4.3.5 Další složky strategického finančního plánu 195

4.4 Tvorba strategického finančního plánu s počítačovou podporou 197

4.4.1 Systém STRATEX 197

4.4.2 Tvorba strategického finančního plánu firmy ABC 199

Shrnutí 218

Literatura 220

5 Hodnocení strategie a?strategický controlling 221

5.1 Charakteristiky úspěšného systému hodnocení strategie 223

5.2 Proces hodnocení strategie 224

5.2.1 Náplň hodnocení strategie 224

5.2.2 Efektivnost 225

5.2.3 Produktivita (výkonnost) 225

5.2.4 Manažerská výkonnost 226

5.2.5 Charakteristiky kontrolních procesů 228

5.3 Rámec hodnocení strategie 228

5.3.1 Prověření podkladů tvorby strategie 229

5.3.2 Měření a?hodnocení výkonnosti strategie 230

5.3.3 Výkonnost firmy 234

5.3.4 Realizace korekčních opatření 237

5.4 Controlling 240

5.4.1 Postavení controllingu v procesech hodnocení strategie 240

5.4.2 Hodnocení implementace strategie 241

5.4.3 Controlling růstu hodnoty firmy 243

5.4.4 Finanční controlling 244

5.4.5 Reporting a jeho úloha v controllingu 244

Shrnutí 245

Literatura 247

Část II Vybrané aspekty strategického řízení a plánování

6 Řízení růstu, fúze a?akvizice 251

6.1 Řízení růstu 252

6.1.1 Trvalý růst 252

6.1.2 Vyvážený růst 255

6.1.3 Problémy příliš rychlého a příliš pomalého růstu 257

6.1.4 Organický a?externí růst 259

6.2 Fúze a?akvizice 260

6.2.1 Pojetí fúzí a?akvizic 260

6.2.2 Typy fúzí a?akvizic 261

6.2.3 Cíle a motivy fúzí a akvizic 262

6.2.4 Procesní stránka fúzí a akvizic 264

6.2.5 Úspěšnost fúzí a akvizic 266

6.3 Firemní restrukturalizace a?divestice 268

Shrnutí 269

Literatura 270

7 Strategický management rizika a krizové řízení 273

7.1 Management rizika 274

7.1.1 Proces managementu rizika 274

7.1.2 Vymezení kontextu a cílů managementu rizika 276

7.1.3 Identifikace a?sledování rizik 277

7.1.4 Stanovení významnosti rizik 278

7.1.5 Stanovení velikosti rizika 279

7.1.6 Hodnocení rizika a rozhodování o riziku 280

7.1.7 Strategie snižování rizika 282

7.2 Kontingenční plánování 287

7.3 Přínosy managementu rizika 289

7.4 Krizové řízení 290

7.4.1 Krizové řízení a jeho specifika 290

7.4.2 Krizové plánování 290

7.4.3 Krizové plány 291

7.4.4 Příklad uplatnění krizového plánu ve společnosti Cayman Pharma, s. r. o. 292

Shrnutí 296

Literatura 298

8 Business Intelligence a Competitive Intelligence jako informační podpora strategického plánování299

8.1 Pojetí Business Intelligence a Competitive Intelligence 300

8.2 Metody využívané v Business a Competitive Intelligence 302

8.2.1 SWOT Analýza 303

8.2.2 Profil konkurentů 303

8.2.3 Benchmarking 304

8.2.4 Analýza prostředí 305

8.2.5 Odvětvové analýzy 307

8.2.6 Finanční analýzy 307

8.2.7 "Win/Loss" analýzy 307

8.2.8 Scénáře 308

8.2.9 Marketingové analýzy 308

8.3 Praktické aplikace Business a Competitive Intelligence 308

8.4 Organizace Business a?Competitive Intelligence 313

Shrnutí 314

Literatura 315

9 Strategické plánování v hospodářské praxi 317

9.1 Základní východiska přístupů ke strategickému plánování318

9.2 Trendy strategického plánování 319

9.3 Hodnototvorné aspekty firemní strategie 324

9.4 Praktické přístupy ke strategickému plánování 325

9.4.1 Praktické přístupy ke stanovení strategického záměru a strategie firmy 326

9.4.2 Praktické přístupy k tvorbě strategického plánu 333

9.4.3 Praktické přístupy k hodnocení a controllingu plnění strategického plánu 337

9.5 Organizační zajištění tvorby strategického plánu 339

9.6 Zajištění plánů zdroji 340

Shrnutí 340

Literatura 341

Příloha I 343

I.1 Absolutní ukazatele 344

I.1.1 Rozdílové ukazatele 344

I.2 Poměrové ukazatele 345

I.2.1 Ukazatele rentability 345

I.2.2 Ukazatele likvidity 347

I.2.3 Ukazatele aktivity 348

I.2.4 Ukazatele zadluženosti 350

I.2.5 Ukazatele kapitálového trhu 352

I.3 Pyramidové rozklady 352

I.4 Souhrnné ukazatele 353

I.5 Ukazatele ekonomické efektivnosti investic 353

I.5.1 Doba úhrady celkových investičních nákladů 353

I.5.2 Kritéria na základě diskontování peněžních toků DCF (Discounted Cash Flow) 354

I.6 Ukazatele tvorby hodnoty ve firmě 355

Literatura 356

Příloha II 359

II.1 Tvorba výzkumného programu nových léčiv ve farmaceutické společnosti

GlaxoSmithKline 359

II.2 Strategický plán skupiny Unipetrol 362

II.3 Příklad výchozí strategické analýzy pro zpracování strategického

plánu společnosti Cayman Pharma 365

II.3.1 Analýza makrookolí 365

II.3.2 Analýza mikrookolí 367

II.3.3 Interní analýza 373

Shrnutí/Summary 375

Rejstřík 377

Chcete se na něco zeptat?