Powered by Smartsupp

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví, Ochrana veřejného zdraví (od 1.1.2022)

Autor:

  • Kód produktu: 96307
  • Nakladatelství: Sagit
  • Počet stran: 176
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7488-517-4
  • Datum vydání: únor 2022
  • Vaše cena s DPH: 98 Kč
ks
    V prodeji

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil především zákon o ochraně veřejného zdraví, menší změny nastaly i u dalších předpisů. Některá ustanovení týkající se bezpečnosti práce jsou obsažena v ÚZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

OBSAH knihy:

Přehled zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Přehled dalších prováděcích předpisů k zákonu č. 258/2000 Sb.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování

Zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Chcete se na něco zeptat?