Powered by Smartsupp

Základní učebnice pedagogiky

Autor: Markéta Dvořáková, Zdeněk Kolář, Iveta Tvrzová, Růžena Váňová

 • Kód produktu: 89686
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 248
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5039-2
 • Datum vydání: listopad 2014
 • Běžná cena s DPH: 349 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -35 Kč
 • Vaše cena s DPH: 314 Kč
ks
  V prodeji

Vzhledem k odlišnému charakteru uvedených pedagogických věd se jednotlivé části učebnice od sebe poněkud liší způsobem zpracování. Ve všech se ale autoři snažili o navázání dialogu se čtenářem – ať už to bude student, či učitel. V učebnici vedle základního textu najdete i poznámky, odkazy na odbornou literaturu, zajímavosti, a především řadu rozmanitých úkolů. Při jejich řešení si nejlépe uvědomíte, že pedagogiku se nemusíme učit zpaměti jako malou násobilku: mnoho věcí, na něž v pedagogice narážíme, už přece známe z vlastního života. Stačí jen o těchto zkušenostech přemýšlet, konfrontovat je s pedagogickou teorií, diskutovat o nich s učiteli či se spolužáky. Pokud byste si u některých úloh (v didaktické části) nebyli jisti, můžete si svůj názor porovnat s klíčem k jejich řešení. Věříme, že tak bude pro vás pedagogika nejen zábavnější, ale že si zároveň lépe osvojíte „pedagogické myšlení“, které zcela jistě uplatníte i při výkonu pedagogické profese.

Pro pedagogy je zajímavý interaktivní způsob zpracování některých částí učebnice. Bude jim napomáhat k tomu, aby studenty mohli vést k přemýšlení, samostatnosti a spolupráci s učiteli i se spolužáky.OBSAH:Úvod

ČÁST I – OBECNÁ PEDAGOGIKA

1. Dobrodružství výchovy

2. O smyslu výchovy a jejím místě v procesech formování člověka

3. Systém výchovy

3.1 Cíle výchovy

3.2 Podmínky výchovy

3.3 Prostředky výchovy

3.4 Výsledky výchovy

4. Vychovatel a vychovávaný

5. Vzdělání a vzdělávání

6. Výchovně-vzdělávací soustava

7. A co je to vlastně ta pedagogika?

Seznam použité a doporučené literatury k obecné pedagogice

ČÁST II – OBECNÁ DIDAKTIKA

1. Začneme – jak jinak – u Komenského aneb Čím se zabývá didaktika

2. Zase to vyučování…

3. Změna je život aneb Proměny vyučování

4. Bez znalosti cíle nevíme kudy kam…

5. Co bychom se ve škole měli učit aneb Obsah vyučování a vzdělávání

5.1 Obsah vzdělání a vzdělávací programy

6. Cestou necestou aneb Metody vyučování

6.1 Charakteristika vybraných metod vyučování

6.1.1 Brainstorming (brainwriting)

6.1.2 Mentální mapování

6.1.3 Didaktické hry

7. Jak to všechno uspořádat aneb Organizační formy vyučování

8. Umím, umíš, umíme… aneb Hodnocení ve škole

8.1 Funkce hodnocení

8.2 Formativní a sumativní hodnocení

8.3 Známka, nebo slovo?

9. Není škola jako škola…

9.1 Učíme se číst a psát

9.2 Didaktické prvky, které v každé škole nenajdete…

Klíč k řešení vybraných úloh z části II: Obecná didaktika

Seznam použité a doporučené literatury k obecné didaktice

ČÁST III – DĚJINY PEDAGOGIKY

1. Dějiny pedagogiky jako pedagogická disciplína

2. Výchova a pedagogika v období antiky

2.1 Charakteristika historické epochy

2.2 Výchova v období klasického Řecka, helénismu, starověkého Říma

2.2.1 Výchova v období klasického Řecka

2.2.2 Výchova v období helénismu

2.2.3 Výchova ve starověkém Římě

2.3 Teoretikové

So?sté

Sokrates

Platon

Aristoteles

Plutarchos

Marcus Fabius Quintilianus

Sofronius Eusebius Hieronymus

3. Výchova a pedagogika v období středověku

3.1 Charakteristika historické epochy

3.2 Výchova v období středověku

3.2.1 Středověké školy

3.2.2 Výchova rytíře

3.2.3 Učňovství

3.2.4 Školství v Čechách

4. Výchova a pedagogika v období renesance a reformace

4.1 Charakteristika historické epochy

4.2 Výchova a vzdělání v období renesance

4.2.1 Teoretikové a školští reformátoři

4.2.2 Školství a pedagogika v Čechách

5. Pedagogika Jana Amose Komenského

5.1 Východiska Komenského pedagogického díla

5.2Vývoj pedagogických názorů Komenského

5.3 Ohlas Komenského pedagogiky

6. Výchova a pedagogika v období osvícenství

6.1 Charakteristika historické epochy

6.2 Výchova a vzdělání v období osvícenství

6.2.1 Teoretikové a školští reformátoři

6.2.2 Školství v Čechách v době vlády Marie Terezie

7. Výchova, škola a pedagogika v 19. století

7.1 Sociálně-politická a kulturní charakteristika

7.2 Výchova a vzdělání v 19. století

7.2.1 Teoretikové

7.3 Pedagogika a školství v českých zemích

7.3.1 Pedagogika G. A. Lindnera

7.3.2 Školství v českých zemích

8. Výchova, školství a pedagogika ve 20. století

8.1 Pedagogické směry

8.1.1 Směry vzešlé z kritiky herbartismu. Reformní a pragmatická pedagogika

8.1.2 Směry s těžištěm v osobnosti žáka

8.1.3 Směry s těžištěm v sociálních a kulturních strukturách

8.2 Česká škola a pedagogika 20. století

8.2.1 Česká pedagogika od přelomu 19. a 20. století do roku 1948

8.2.2 České školství v období 1918–1948

8.2.3 České školství po roce 1948

8.2.4 Česká pedagogika po roce 1948

Seznam použité a doporučené literatury k dějinám pedagogiky

Chcete se na něco zeptat?